ΔΡΑΣ.Ε.

Οι παρακάτω Αρχές Οργάνωσης, Λειτουργίας και Δράσης έχουν εφαρμογή σε όλες τις ΜΚΟ, που θα τις αποδεχθούν εθελοντικά και θα δεσμευθούν να τις εφαρμόσουν με συνέπεια – στο σύνολό τους – σταδιακά.

Έχουν γενική εφαρμογή, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τομέα δραστηριοποίησης, επιμέρους σκοπούς και στόχους κάθε οργάνωσης.

Δεν αντικαθιστούν τις καταστατικές υποχρεώσεις, τους κανόνες, κώδικες και καλές πρακτικές τις οποίες οι οργανώσεις ήδη έχουν υιοθετήσει και ακολουθούν, αλλά τις υποστηρίζουν και ενδεχομένως τις συμπληρώνουν.

Η αποδοχή τους προτρέπει τις οργανώσεις, να χρησιμοποιούν περισσότερο σύνθετα και εξελιγμένα εργαλεία όπως νόρμες, πρότυπα και μοντέλα.

Η εφαρμογή των αρχών στην πράξη, σύμφωνα με την αυτορύθμιση, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της κάθε οργάνωσης.

Ακολουθούν ο ορισμός και η περιγραφή κάθε Αρχής:

Όραμα και Αποστολή

Η ύπαρξη της οργάνωσής μας πηγάζει από την ανάγκη οι πολίτες να δρουν στη δημόσια σφαίρα με τρόπο εθελοντικό και άμεσο, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, με σκοπό την υλοποίηση κοινωνικά ωφέλιμων δράσεων. Η οργάνωσή μας έχει ξεκάθαρη κατεύθυνση, όραμα, αποστολή και δεν επιδιώκει σκοπούς κερδοσκοπικούς. Σεβόμαστε και προασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές.

Ανεξαρτησία, Διαφάνεια και Λογοδοσία

Περιφρουρούμε την ανεξαρτησία μας από κάθε κυβερνητική ή κομματική σύνδεση και επιρροή, καθώς και έναντι προσώπων επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών, οι οποίοι μας επιχορηγούν. Η οργάνωσή μας είναι διαφανής στον τρόπο λειτουργίας, χρηματοδότησης και στις δράσεις της. Λογοδοτούμε στην κοινωνία και τους πολίτες, από τους οποίους και ελεγχόμαστε.

Υπεύθυνη Οργάνωση και Λειτουργία

Διαχειριζόμαστε την οργάνωσή μας μέσω ενός συγκροτημένου πλέγματος καταστατικών αρχών, κανόνων και διαδικασιών, που διασφαλίζει τη δημοκρατική μας διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότητα της δράσης μας. Δύναμή μας είναι η αφοσίωση και η ανάπτυξη των ανθρώπων μας – μελών, εθελοντών, εργαζομένων – και προσπαθούμε συνεχώς να τους εξασφαλίζουμε συνθήκες εργασίας πέρα και πάνω, από όσα καθορίζει η νομοθεσία.

Προσήλωση στην αποτελεσματικότητα

Επιδιώκουμε με τις δράσεις μας χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία ικανοποιούν τις προσμονές των επωφελούμενων, των μελών μας και όλων των συμμέτοχών μας στην κοινωνία. Αποτελούμε πηγή δημιουργίας και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών.

Συνεχής Βελτίωση και Καινοτομία

Αμφισβητούμε κριτικά και δημιουργικά την κατεστημένη τάξη πραγμάτων και αντιλήψεων και ελέγχουμε εποικοδομητικά όσους ασκούν εξουσία. Η οργάνωσή μας μαθαίνει συνεχώς, μέσα από τις δράσεις μας αλλά και από την εμπειρία δραστηριοποίησης άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Ανάπτυξη Συνεργασιών και Δικτύωση

Προωθούμε το διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του χώρου στον οποίο δραστηριοποιούμεθα. Η συνεργασία μας με άλλες οργανώσεις και η δημιουργία δικτύων πολλαπλασιάζει τις δυνατότητές μας και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της δράσης μας. Σε όλες τις περιπτώσεις οι συνεργασίες βασίζονται σε διαφανείς συμφωνίες με αμοιβαίο όφελος για όλες τις πλευρές. Η βούληση μας για συνεργασίες δεν αποδυναμώνει την υπεύθυνη κριτική στάση μας.