zoe

 ΔΡΑΣ.Ε.                                                                  

Δράσεις Εθελοντών                                                

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση

Έδρα Προγράμματος: Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο:  210 6081479

Ιστοσελίδα: www.drasemko.gr

                                                               

 

Αγία Παρασκευή, 6/11/2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη ενός (1) Φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»:

                                                                                           

ΔΙκτυο ΚοινωνικΩν ΔομΩν Αμεσης αντιμετΩπισης του φαινομΕνου της φτΩχειας των ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «Δράσεις Εθελοντών» (ΔΡΑΣ.Ε), σε σύμπραξη με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης, ανακοινώνει τη διαδικασία πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα Φαρμακοποιού, για την υλοποίηση του προγράμματος «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Το άτομο αυτό θα απασχοληθεί από τη Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση ΔΡΑΣ.Ε. (ΜΚΟ ΔΡΑΣΕ) στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης του φαινόμενου της Φτώχειας των Δήμων Αγίας Παρασκευής και  Παλλήνης και, συγκεκριμένα, στην Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Δομές Απασχόλησης

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

109

Φαρμακοποιός

 

(ΠΕ)

Έως τη λήξη του Προγράμματος*

1

109β

Φαρμακοποιός Δήμου Παλλήνης

ΚΦ Δήμου Παλλήνης

(ΠΕ)

Έως τη λήξη του Προγράμματος*

1

*(εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος Οκτώβριος 2015)

 

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα (κωδικός θέσης 109)

Κωδικός θέσης

Τίτλοι Σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

109

 • Πτυχίο  ΑΕΙ Φαρμακοποιού  της ημεδαπής  ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος  Φαρμακοποιού
 • Επιθυμητή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 • Επικοινωνιακά προσόντα

 

Οι υποψήφιοι (ωφελούμενοι της Πράξης) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη Χώρα.
 • να είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
 • να έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
 • να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφουν ότι έχουν πλήρη διαθεσιμότητα πρόσληψης από 1 Δεκεμβρίου 2013.

 

Η μη-πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων οδηγεί στον άμεσο αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση και να την υποβάλουν είτε με συστημένη επιστολή είτε με Εταιρεία ταχυμεταφορών σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη:

 

«Αίτηση Πρόσληψης στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης

του Φαινομένου της Φτώχειας- Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης

 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 109β»

στην ακόλουθη Διεύθυνση :

Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής (έδρα ΔΡΑΣΕ για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα)

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή,

 

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2013, είτε με συστημένη επιστολή είτε με Εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής μέχρι και την συγκεκριμένη ημερομηνία) στην Έδρα του Προγράμματος.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της Αίτησης καθώς και τις Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»  στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα καταταγούν και θα κληθούν σε συνέντευξη (με βάση τη διαδικασία της Ενότητας Η της αναλυτικής ανακοίνωσης). Η τελική επιλογή θα γίνει με βάση τις διαδικασίες που ορίζονται στην αναλυτική ανακοίνωση.

 

 

Για την

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»

 Αυγουστίνος Κάτσαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. – Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από τον παρακάτω σύνδεσμος:

PROSKLISI NEA_FARMAKOP_DIM_PALHNIS_5-11-2013

 

ΔΡΑΣ.Ε.                                                                  

Δράσεις Εθελοντών                                                

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση

Έδρα Προγράμματος: Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο:  210 6081479

Ιστοσελίδα: www.drasemko.gr

                                                                      

 

Αγία Παρασκευή, 6/11/2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη ενός (1) Φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»:

                                                                                           

ΔΙκτυο ΚοινωνικΩν ΔομΩν Αμεσης αντιμετΩπισης του φαινομΕνου της φτΩχειας των ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ‘’ΔΡΑΣ.Ε.’’

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 55 αριθμ. πρωτ. 2.31716/οικ.6.7591/30-11-2012 ΑΔΑ (Β45ΑΛ-Θ2Δ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.8020/οικ.6.1819/28-02-2013 απόφαση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»,
 4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.15516/6.3666/25-06-2013 απόφαση της Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης υπό προϋποθέσεις για το «Σχέδιο Υλοποίησης» της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»,
 5. την από 22-7-2013 αρχική Πρόσκληση για την στελέχωση των ως Κοινωνικών Δομών του Προγράμματος και, την από 25-9-2013 τελική ανακοίνωση επιλογής των Στελεχών των Δομών,
 6. Την από 10-10-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την έγκριση των όρων και τη δημοσίευση της παρούσας συμπληρωματικής ανακοίνωσης ενός Φαρμακοποιού για τη στελέχωση και λειτουργία του «Κοινωνικού Φαρμακείου» λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του Στελέχους στο οποίο έγινε πρόταση συνεργασίας με βάση την ως άνω τελική ανακοίνωση επιλογής των Στελεχών των Δομών,

 

Ανακοινώνει

 

Τη διαδικασία πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα Φαρμακοποιού, για την υλοποίηση του προγράμματος  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Το άτομο αυτό θα απασχοληθεί από τη Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση ΔΡΑΣ.Ε. (ΜΚΟ ΔΡΑΣΕ) στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης του φαινόμενου της Φτώχειας των Δήμων Αγίας Παρασκευής και  Παλλήνης και, συγκεκριμένα, στην Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, με τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

 

Πίνακας 1: Απεικόνιση θέσης και ειδικότητας

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ & ΔΟΜΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Φαρμακοποιός

1

1

(Κοινωνικό Φαρμακείο – ΚΦ: 1 θέση)

 

Πίνακας 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Δομές Απασχόλησης

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

109

Φαρμακοποιός

 

(ΠΕ)

Έως τη λήξη του Προγράμματος*

1

109β

Φαρμακοποιός Δήμου Παλλήνης

ΚΦ Δήμου Παλλήνης

(ΠΕ)

Έως τη λήξη του Προγράμματος*

1

*(εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος Οκτώβριος 2015)

 

Πίνακας 3: Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα (κωδικός θέσης 109)

Κωδικός θέσης

Τίτλοι Σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

109

 • Πτυχίο  ΑΕΙ Φαρμακοποιού  της ημεδαπής  ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος  Φαρμακοποιού
 • Επιθυμητή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 • Επικοινωνιακά προσόντα

 

Α. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι (ωφελούμενοι της Πράξης) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη Χώρα.
 • να είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
 • να έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
 • να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφουν ότι έχουν πλήρη διαθεσιμότητα πρόσληψης από 1η  Δεκεμβρίου 2013.

 

Η μη-πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων οδηγεί στον άμεσο αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής.

 

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται αντικειμενικά σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:

 

Πίνακας 4: Κριτήρια Επιλογής και μοριοδότησή τους

Κριτήρια

Περιγραφή

Συντελεστής βαρύτητας

Κ1

Πτυχίο ΑΕΙ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται αντικειμενικά σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:

 

Πίνακας 4: Κριτήρια Επιλογής και μοριοδότησή τους

Κριτήρια

Περιγραφή

Συντελεστής βαρύτητας

Κ1

Πτυχίο ΑΕΙΠτυχία με Καλώς λαμβάνουν 0,7.Πτυχία με βαθμό Λίαν καλώς ή Άριστα λαμβάνουν 0,10

0.07 – 0,10

Κ2

Σχετικές Μεταπτυχιακές σπουδές / επιμόρφωση

0,05

Κ3

Γνώση Ξένης Γλώσσας

0.05

Κ4

Πιστοποιημένη Γνώση / Χρήση Η/Υ

0,05

Κ5

Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση γενικής επαγγελματικής εμπειρίας

0,10

Κ6

Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας σε σχέση με τη θέση

0,15

Κ7

Τεκμηρίωση ενδιαφέροντος (Προετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας, «εικόνα» Βιογραφικού, υλικό τεκμηρίωσης εμπειρίας κ.λπ.

0,10

Κ8

Εμπειρία σε ανάλογο φορέα / θέση, γνώση ΚΠΣ – ΕΣΠΑ κλπ

0,05

        Κ9* Κοινωνικά κριτήρια

0,10

Κ10

Προσωπικά Χαρακτηριστικά (5 υπο-κριτήρια: ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνία, πρωτοβουλία, ανάληψη ευθυνών, ομαδικότητα)

0.25

*Παρακάτω στο πίνακα αναλύεται εκτενώς το κριτήριο: Κ9 «Κοινωνικά Κριτήρια»

 

Πίνακας 4α: Ανάλυση Κριτηρίου Κ9 σε Υποκριτήρια

Υπο-κριτήρια  Κ9

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

(εντός του κριτηρίου)

1. Κατάσταση ανέργου Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)

15

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας

10

2. Οικογενειακή κατάσταση Μονογονεϊκή οικογένεια

10

Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι

8

Με προστατευόμενα μέλη

5

3. Οικογενειακό εισόδημα (οικονομικού έτους 2012 με βάση εκκαθαριστικό) από 0,00 € έως και 6.900,00 €

15

από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €

10

από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €

8

από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €

6

από 22.000,01 € και άνω

0

4. Κατάσταση υγείας ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% – 50%

6

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω (εφόσον καλύπτεται η καταλληλότητα σε σχέση με τις υπευθυνότητες της συγκεκριμένης Δομής)

8

5. Μέλος Ευπαθούς Κοινωνικής Ομάδας Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες

10

Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking
Πρώην χρήστες ουσιών
Αποφυλακισμένοι
Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

 

Ο συνολικός βαθμός που θα προκύψει, ενσωματώνεται στον Πίνακα 4 με βάση τη βαρύτητα του κριτηρίου.

 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν μεν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας, όμως σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμηθούν άνεργοι από διαφορετικές οικογένειες.

2. Υποψήφιος που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/-η με σύζυγο άνεργο δηλώνει και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν).

 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. Πίνακα 3) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:

1. ΓΕΝΙΚΑ:

 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
  • Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
  • Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του και η βαθμολογία του.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.
 • Η γνώση χειρισμού Η/Υ και η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόντα για τις θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά σε μη-θεωρημένα φωτοαντίγραφα.
 • Αποδεικτικά πιθανής εργασιακής εμπειρίας:  οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας από Δημόσια Αρχή κ.λπ)

3. Για την πιστοποίηση ελάχιστης προϋπόθεσης της ανεργίας :

Δεδομένου ότι η ειδικότητα του Φαρμακοποιού δεν εγγράφεται στα Μητρώα των Ανέργων του ΟΑΕΔ ο υποψήφιος θα υποβάλλει (θεωρημένη) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι άνεργος, ότι δεν έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ και να αναφέρεται ρητά ο χρόνος ανεργίας του σε μήνες.

Εάν δεν προσκομίζεται η ανωτέρω (θεωρημένη) Υπεύθυνη Δήλωση, η Αίτηση δεν θα αξιολογείται.

4. Για την πιστοποίηση της διαθεσιμότητας απασχόλησης :

 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο Υποψήφιος αναγράφει ότι έχει πλήρη διαθεσιμότητα πρόσληψης από 1η  Δεκεμβρίου 2013.

5. Ειδικές Απαιτήσεις Κριτηρίου Κ9:

Για το υπο-κριτήριο Κ9-2 «Οικογενειακή κατάσταση»:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 • Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
 • Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.  
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2011, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010, προκειμένου για την απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών.

Για το υπο-κριτήριο Κ9-3 «Οικογενειακό εισόδημα»:

 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011  ή
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

Για το υπο-κριτήριο Κ9-4 «Κατάσταση υγείας»:

 • Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ).

 

Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Διόρθωση ή συμπλήρωση των Αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, όπου αυτό αναφέρεται ρητά.

 

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση και να την υποβάλουν είτε με συστημένη επιστολή είτε με Εταιρεία ταχυμεταφορών, σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη:

 

«Αίτηση Πρόσληψης στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης

του Φαινομένου της Φτώχειας- Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης

 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 109β»

στην ακόλουθη Διεύθυνση :

Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής (έδρα ΔΡΑΣΕ για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα)

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή,

 

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2013, είτε με συστημένη επιστολή είτε με Εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής μέχρι και την συγκεκριμένη ημερομηνία) στην Έδρα του Προγράμματος.

 

Οι υποψήφιοι θα καταταχθούν με βάση τη διαδικασία της Ενότητας Η και εκείνοι που καλύπτουν την αναλογία της «θέσης υποψηφιότητας / πλήθος υποψηφίων» θα ειδοποιηθούν μετά τις 3 Δεκεμβρίου 2013 για τη διενέργεια συνέντευξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 1ο 10ήμερο του Δεκεμβρίου 2013, με ενδεικτικό προγραμματισμό πρόσληψης το 2ο 10ήμερο του Δεκεμβρίου 2013.

 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα θα δημοσιευθεί αναλυτικά και περιληπτικά στις Ιστοσελίδες της ΔΡΑΣ.Ε.,  του Δήμου Παλλήνης και του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ενώ, με μορφή περίληψης θα γίνει έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου στα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα όπου υλοποιείται το Πρόγραμμα, σε επαγγελματικούς συλλόγους της συγκεκριμένης ειδικότητας κ.λπ. Η περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα αναρτηθεί επίσης στα Δημαρχεία των συμπραττόντων Δήμων, στις εν λειτουργία Δομές και στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, η ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης και του Ηλεκτρονικού Αρχείου της Αίτησης θα γίνει:

 • στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.drasemko.gr),
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής (www.agiaparaskevi.gr),
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης (www.pallini.gr‎).

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με την συμπλήρωση της Αίτησης, των Δικαιολογητικών του Φακέλου και με την υποβολή της Αίτησης θα δίνονται από την Τετάρτη 6-11-2013 έως και Πέμπτη 21-11-2013 και από 09.00 – 14.00 στο τηλέφωνο  210 6081479. Επιπρόσθετα, θα γίνονται αποδεκτά ερωτήματα διευκρινίσεων με ηλεκτρονική αλληλογραφία επίσης μέχρι τις 21-11-2013 στη διεύθυνση info@drasemko.gr, τα οποία θα απαντηθούν συλλογικά με ανάρτηση σχετικού κειμένου στις 22-11-2013 στις παραπάνω ιστοσελίδες.

 

Η.  Κατάταξη των Υποψηφίων

Αφού ο Δικαιούχος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (βλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) και στην πρόσκληση με Κωδικό 55 αριθμ. πρωτ. 2.31716/οικ.6.7591/30-11-2012 ΑΔΑ (Β45ΑΛ-Θ2Δ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. 1.     Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις ως εξής
 • Σε πρώτη φάση, ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών και καταρτίζεται πίνακας εκείνων που τα πληρούν με τα αντίστοιχα κριτήρια, ήτοι Κ1-Κ5 και Κ8-Κ9.
 • Σε δεύτερη φάση, εάν οι θέσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από αναλογία 1 προς 3, τότε καλούνται σε συνέντευξη οι τρεις πρώτοι της παραπάνω κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, καλούνται σε συνέντευξη όλοι οι ισοβαθμίσαντες.
 • Της συνέντευξης θα προηγηθεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική ενημέρωση των υποψηφίων που θα κληθούν.
 • Από τη διαδικασία της συνέντευξης, προκύπτει η βαθμολόγηση των λοιπών κριτηρίων, ήτοι Κ6, Κ7 και Κ10 (5 υποκριτήρια). Στην έναρξη της συνέντευξης, κάθε υποψήφιος ενημερώνεται για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνέντευξης, καθώς και τον τρόπο βαθμολόγησης,
 1. 2.     Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά σε πίνακα με αναγραφή των κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από την προηγούμενη διαδικασία. Σε περίπτωση αποχώρησης ή κωλύματος υποψηφίου, επιλέγεται ο επόμενος της κατάταξης κ.ο.κ.
 2. 3.     Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία, και αφού έχει προηγηθεί το στάδιο της εξέτασης της εντοπιότητας, προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Κατάσταση ανέργου) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

Θ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των Υποψηφίων, η ΔΡΑΣΕ προβαίνει στη σύνταξη πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελουμένων.

Οι Πίνακες αναρτώνται σε έντυπη μορφή, περιέχουν δε κατάσταση προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, Οι Πίνακες αναρτώνται στα Δημαρχεία των συμπραττόντων Δήμων και στην έδρα του Δικαιούχου καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου www.drasemko.gr

 

Κατά του πίνακα αυτού επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην έδρα του Δικαιούχου Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.» (Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής  – Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ – Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή). Της ενστάσεως επιλαμβάνεται το Δ.Σ. του Φορέα.

 

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εντός το πολύ 15 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένων.  Ο ωφελούμενος θα απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως τη λήξη του προγράμματος (εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος Οκτώβριος 2015).

 

Η αμοιβή του στελέχους του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Παλλήνης ορίζεται έως 13.600 ετησίως, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας. Η αμοιβή αυτή είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια απασχόλησης. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές, φόροι κλπ).

 

Για την

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»

 

Αυγουστίνος Κάτσαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. – Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από τον παρακάτω σύνδεσμος:

PERILIPSI_ANAKOINOSI PROSLHPS_FARMAKOP_DIM_PALHNIS_5-11-2013

 

                                           

ΔΡΑΣ.Ε.                                                                  

Δράσεις Εθελοντών                                                

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση

Έδρα Προγράμματος: Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο:  210 6081479

Ιστοσελίδα: www.drasemko.gr

                                                                      

 

Αγία Παρασκευή, 27/09/2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
επιλογής και
πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

                                                                                                                         

ΔΙκτυο ΚοινωνικΩν ΔομΩν Αμεσης αντιμετΩπισης του φαινομΕνου της φτΩχειας των ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ‘’ΔΡΑΣ.Ε.’’

 

Έχοντας υπόψη:

 1. την από 22-7-2013 δημοσιοποίηση Πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση και λειτουργία των Δομών της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,
 2. τη διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε, με βάση τα προβλεπόμενα στην ως άνω Πρόσκληση,
 3. την από 16-9-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την κατ’αρχήν έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής,
 4. τη δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής ανά Δομή, καθώς και της συνολικής  κατάταξης των  υποψηφίων, παρέχοντας το δικαίωμα ενστάσεων, όπως όριζε η Πρόσκληση της 22 ας-7-2013,
 5. το γεγονός ότι μέχρι την 24η-9-2013 υποβλήθηκαν τρία αιτήματα αναλυτικής βαθμολογίας και μία ένσταση, τα οποία εξετάσθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. την 24η-9-2013 και, τα οποία  απαντήθηκαν προσωπικά,
 6. την από 24-9-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την οριστική έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής,
 7. το γεγονός ότι μέχρι την 25η-9-2013, ελήφθησαν καθυστερημένα ταχυδρομικώς τέσσερις επιπλέον (εμπρόθεσμες) ενστάσεις, οι οποίες εξετάσθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. την 25η-9-2013 και, οι οποίες  απαντώνται επίσης προσωπικά,
 8. την από 25-9-2013 συμπληρωματική κατά τα ανωτέρω, απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την οριστική έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής,

 

Ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 

1. Συμπληρώνει την από 25-9-2013 δημόσια ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων κατά τα ανωτέρω,

2. Δημοσιοποιεί την επιλογή συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»  στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ως εξής:

 

Δήμος Αγίας Παρασκευής:

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ονοματεπώνυμο

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101α)

1. ΤΖΑΒΑΛΑ ΠΩΛΙΝΑ

– Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102α)

1. ΚΛΗΜΗ ΕΙΡΗΝΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103α)

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104α)

1. ΚΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105α)

1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Μάγειρας (106α)

1. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Βοηθός Μάγειρα (107α)

1. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Καθαριστής (108α)

1. ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΚΑΨΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Φαρμακοποιός (109α)

1. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

16 άτομα

 

 

Δήμος Παλλήνης:

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ονοματεπώνυμο

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101β)

1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τράπεζα Χρόνου

2. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Τράπεζα Χρόνου

3. ΑΡΜΠΕΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102β)

1. ΤΣΟΜΠΑΝΙΣΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΡΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

3. ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103β)

1. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΟΛΓΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104β)

1. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105β)

1. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΚΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Φαρμακοποιός (109β)

1. ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

13 άτομα

 

Στους παραπάνω θα γίνει πρόταση συνεργασίας δύο ετών, κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. Εάν κάποιος από τους επιλεγόμενους αρνηθεί ή δηλώσει αδυναμία, τότε θα γίνει πρόταση συνεργασίας στον επόμενο της δημοσιοποιηθείσας κατάταξης της 17ης-9-2013 για την συγκεκριμένη Δομή κ.ο.κ.

 

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.» θα ήθελε να ευχαριστήσει εκ νέου όλους τους υποψηφίους για την ανταπόκρισή τους και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Για την

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»

 

Αυγουστίνος Κάτσαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. – Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από τον παρακάτω σύνδεσμος:
SYMPLHR ANAKOINOSI TELIKON APOTELESMATON DOMON_26-9-2013

                                           

ΔΡΑΣ.Ε.                                                                  

Δράσεις Εθελοντών                                                

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση

Έδρα Προγράμματος: Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο:  210 6081479

Ιστοσελίδα: www.drasemko.gr

                                                                      

 

Αγία Παρασκευή, 25/09/2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
επιλογής και
πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

                                                                                                                         

ΔΙκτυο ΚοινωνικΩν ΔομΩν Αμεσης αντιμετΩπισης του φαινομΕνου της φτΩχειας των ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ‘’ΔΡΑΣ.Ε.’’

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. την από 22-7-2013 δημοσιοποίηση Πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση και λειτουργία των Δομών της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,
 2. τη διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε, με βάση τα προβλεπόμενα στην ως άνω Πρόσκληση,
 3. την από 16-9-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την κατ’αρχήν έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής,
 4. τη δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής ανά Δομή, καθώς και της συνολικής  κατάταξης των  υποψηφίων, παρέχοντας το δικαίωμα ενστάσεων, όπως όριζε η Πρόσκληση της 22 ας-7-2013,
 5. το γεγονός ότι υποβλήθηκαν τρία αιτήματα αναλυτικής βαθμολογίας και μία ένσταση, τα οποία εξετάσθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. την 24η-9-2013 και, τα οποία στη συνέχεια απαντώνται προσωπικά,
 6. την από 24-9-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την οριστική έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής,

Ανακοινώνει

Την επιλογή συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»  στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ως εξής:

 

Δήμος Αγίας Παρασκευής:

 

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ονοματεπώνυμο

 

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101α)

1. ΤΖΑΒΑΛΑ ΠΩΛΙΝΑ

– Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102α)

1. ΚΛΗΜΗ ΕΙΡΗΝΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103α)

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104α)

1. ΚΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105α)

1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Μάγειρας (106α)

1. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Βοηθός Μάγειρα (107α)

1. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Καθαριστής (108α)

1. ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΚΑΨΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Φαρμακοποιός (109α)

1. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

16 άτομα

 

 

Δήμος Παλλήνης:

 

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ονοματεπώνυμο

 

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101β)

1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τράπεζα Χρόνου

2. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Τράπεζα Χρόνου

3. ΑΡΜΠΕΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102β)

1. ΤΣΟΜΠΑΝΙΣΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΡΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

3. ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103β)

1. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΟΛΓΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104β)

1. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105β)

1. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΚΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Φαρμακοποιός (109β)

1. ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

13 άτομα

 

 

Στους παραπάνω θα γίνει πρόταση συνεργασίας δύο ετών, κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. Εάν κάποιος από τους επιλεγόμενους αρνηθεί ή δηλώσει αδυναμία, τότε θα γίνει πρόταση συνεργασίας στο επόμενο της δημοσιοποιηθείσας κατάταξης της 17ης-9-2013 για την συγκεκριμένη Δομή κ.ο.κ.

 

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.» θα ήθελε να ευχαριστήσει και πάλι όλους τους υποψηφίους για την ανταπόκρισή τους.

Για την

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»

 

Αυγουστίνος Κάτσαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. – Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από τον παρακάτω σύνδεσμος:

ANAKOINOSI TELIKON APOTELESMATON DOMON_25-9-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

επιλογής και πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΔΙκτυο ΚοινωνικΩν ΔομΩν Αμεσης αντιμετΩπισης του φαινομΕνου της φτΩχειας των ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ‘’ΔΡΑΣ.Ε.’’

Έχοντας υπόψη:

 1. την από 22-7-2013 δημοσιοποίηση Πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση και λειτουργία των Δομών της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,
 2. τη διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε, με βάση τα προβλεπόμενα στην ως άνω Πρόσκληση,
 3. την από 16-9-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την κατ’αρχήν έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής

Ανακοινώνει

Την επιλογή συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»  στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ως εξής:

Δήμος Αγίας Παρασκευής:

 

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ονοματεπώνυμο

 

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101α)

1. ΤΖΑΒΑΛΑ ΠΩΛΙΝΑ

– Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102α)

1. ΚΛΗΜΗ ΕΙΡΗΝΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103α)

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104α)

1. ΚΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105α)

1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Μάγειρας (106α)

1. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Βοηθός Μάγειρα (107α)

1. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Καθαριστής (108α)

1. ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΚΑΨΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Φαρμακοποιός (109α)

1. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

16 άτομα

 

 

 

Δήμος Παλλήνης: 

 

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ονοματεπώνυμο

 

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101β)

1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τράπεζα Χρόνου

2. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Τράπεζα Χρόνου

3. ΑΡΜΠΕΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102β)

1. ΤΣΟΜΠΑΝΙΣΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΡΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

3. ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103β)

1. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΟΛΓΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104β)

1. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105β)

1. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΚΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Φαρμακοποιός (109β)

1. ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

13 άτομα

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα συνολικά αποτελέσματα της κατάταξης των Αιτήσεων που κάλυψαν τα προαπαιτούμενα κριτήρια, ανά κατηγορία Δομών σε ξεχωριστά αρχεία για κάθε Δήμο:

 • στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.drasemko.gr),
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής (www.agiaparaskevi.gr),
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης (www.pallini.gr‎).

και στα παρακάτω αρχεία:

PINAKAS APOTELESMATON DOMON PALLHNHS_17-9-2013

PINAKAS APOTELESMATON DOMON AG PARASK_17-9-2013

Δεν κάλυψαν τα προαπαιτούμενα κριτήρια (Ενότητα Α Πρόσκλησης «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής») και δεν αξιολογήθηκαν στα επόμενα βήματα της Πρόσκλησης οι παρακάτω:

 

 

Όνομα

Επώνυμο

Αρ. Πρωτ. Αίτησης

Αποτέλεσμα

ON/OFF

1

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΗΜΑ

113

Απορρίπτεται

2

ΜΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

151

Απορρίπτεται

3

ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ

184

Απορρίπτεται

4

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΛΟΥΚΑΣ

195

Απορρίπτεται

5

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ

214

Απορρίπτεται

6

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

239

Απορρίπτεται

7

ΕΙΡΗΝΗ

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

283

Απορρίπτεται

8

ΜΑΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

330

Απορρίπτεται

9

ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

331

Απορρίπτεται

10

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ

332

Απορρίπτεται

11

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΠΑΝΤΑΖΗ

333

Απορρίπτεται

12

ΗΛΙΑΣ

ΛΙΑΠΗΣ

334

Απορρίπτεται

13

ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ

335

Απορρίπτεται

14

ΑΣΗΜΙΝΑ

ΜΕΡΤΖΑΝΗ

336

Απορρίπτεται

15

ΜΑΡΙΑ

ΚΛΑΔΗ

337

Απορρίπτεται

16

ΜΑΡΙΑ ΝΤΙΑΝΑ

ΚΑΝΔΕΙΡΑΚΗ

338

Απορρίπτεται

17

ΑΝΝΑ

ΔΟΛΑΠΤΣΗ

339

Απορρίπτεται

18

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΚΚΙΝΟΥ

343

Απορρίπτεται

19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΝΑΗ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ

344

Απορρίπτεται

20

ΙΟΥΛΙΑ

ΚΟΚΚΑ

345

Απορρίπτεται

21

ΣΟΦΙΑ

ΚΟΡΔΙΤΣ

346

Απορρίπτεται

22

ΜΑΡΙΑ

ΣΕΦΕΡΛΗ

347

Απορρίπτεται

23

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΥΛΩΝΗ

348

Απορρίπτεται

24

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΤΣΙΚΗ

349

Απορρίπτεται

25

ΣΟΦΙΑ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ

351

Απορρίπτεται

26

ΜΑΡΙΑ

ΚΑΜΑΤΣΙΑ

356

Απορρίπτεται

 

Κατά των αποτελεσμάτων που δημοσιοποιούνται, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013.

 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με ταχυμεταφορά ή με συστημένη επιστολή (με σφραγίδα ταχυδρομείου 20-9-2013) στην έδρα του Δικαιούχου Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.» για το Πρόγραμμα (Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής  – Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ – Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή). Όπως αναφερόταν στην Πρόσκληση, της ενστάσεως θα επιληφθεί το Δ.Σ. του Φορέα. Οι ενστάσεις θα απαντηθούν προσωπικά.

 

Η ανακοίνωση τελικής επιλογής θα γίνει με την ίδια δημόσια διαδικασία.

 

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.» θα ήθελε να ευχαριστήσει δημόσια όλους τους υποψηφίους για την ανταπόκρισή τους.

 

 

Για την

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»

 

 

Αυγουστίνος Κάτσαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. – Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «Δράσεις Εθελοντών» (ΔΡΑΣ.Ε.), σε σύμπραξη με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης ανακοινώνει τη διαδικασία πρόσληψης είκοσι εννέα (29) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για τη προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Αναλυτικότερα, ακολουθεί σχετική προκήρυξη.

ANAKOINOSI PROSLHPSIS PROSOPIKOY DOMON

PERILIPSI ANAKOINOSIS PROSOPIKOY DOMON

ENTYPO AITHSHS DRASE_NEW

DRASE DIEYKRINHSEIS 24-7-2013

Ένα μικρό βότανο που φυτρώνει στη βορειοδυτική Παραγουάη ίσως αποδειχθεί το «ιερό δισκοπότηρο» της βιομηχανίας τροφίμων. Η στέβια, παραδοσιακό γλυκαντικό των αυτοχθόνων Γουαρανών, είναι 300 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη, χωρίς καθόλου θερμίδες.

Ο θάμνος, με την επιστημονική ονομασία Stevia rebaudiana bertoni, τράβηξε την προσοχή της εταιρείας Coca Cola, η οποία σκοπεύει τώρα να ζητήσει έγκριση κυκλοφορίας για ένα γλυκαντικό με βάση τη στέβια που θα κυκλοφορήσει με την εμπορική ονομασία Rebiana. Στις περισσότερες χώρες, πάντως, η στέβια δεν έχει εγκριθεί για χρήση στα τρόφιμα. Στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία Τροφίμων και φαρμάκων προς το παρόν θεωρεί το βότανο «μη ασφαλές πρόσθετο τροφίμων», ενώ η ΕΕ επιτρέπει την πώληση μόνο ως συμπλήρωμα διατροφής και ως συστατικό καλλυντικών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για ανεπιθύμητες δράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Αντιθέτως, έρευνες του Πανεπιστημίου της Ασουνσιόν στην Παραγουάη έχουν δείξει ότι η στέβια διαθέτει αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι η κρυσταλλική γλυκιά ουσία της στέβια είναι σταθερή σε θερμοκρασία έως και 200 βαθμών Κελσίου, ιδιότητα που επιτρέπει τη χρήση της στη μαγειρική, σε αντίθεση με τη συνθετική ασπαρτάμη. Η στέβια είναι ήδη δημοφιλές γλυκαντικό στην Κίνα, η οποία μάλιστα έχει ξεπεράσει την Παραγουάη σε παραγωγή στέβια. Η Κίνα καλλιεργεί σήμερα στέβια σε 200.000 στρέμματα, ενώ οι καλλιέργειες στην Παραγουάη περιορίζονται στα 15.000 στρέμματα παρά την εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς. Η Παραγουάη προσπαθεί τώρα να αναγνωριστεί διεθνώς ως χώρα προέλευσης του μαγικού βοτάνου.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι η στέβια κατέχει σημαντική θέση στην αγορά της Λατινικής Αμερικής, της Κίνας, της Μαλαισίας, της Νοτίου Κορέας και της Ιαπωνίας (50% της αγοράς), στην οποία μάλιστα έχει απαγορευθεί από το 1970 η χρήση συνθετικών γλυκαντικών ουσιών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται η διάθεσή της στο εμπόριο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1991 απαγορεύθηκε η εισαγωγή της και η χρήση της ως γλυκαντικής ουσίας, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη για την επικινδυνότητά της, ούτε στους Ινδιάνους Γκουαράνι που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες στέβιας, ούτε και στους καταναλωτές των χωρών όπου αυτό το προϊόν κυκλοφορεί εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα ο εθνικός φορέας φαρμάκων και τροφίμων των ΗΠΑ (FoodandDrugAdministration) δεν είχε δεχθεί καμία καταγγελία για το προϊόν που απαγόρευσε, ενώ έχει δεχτεί 7.000 για την ασπαρτάμη, η οποία ωστόσο εξακολουθεί να κυκλοφορεί στο εμπόριο χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Όμως, το 1995, ενέδωσε στις πιέσεις καταναλωτών και παραγωγών στέβιας και επέτρεψε την κυκλοφορία της υπό τον όρο να χαρακτηρίζεται ρητά «συμπλήρωμα διατροφής».

Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγορεύει την κυκλοφορία της στέβιας λόγω …έλλειψης επαρκών στοιχείων για την μη επικινδυνότητά της! Μάλιστα, η Επιτροπή αγνόησε το 2000 τις εργασίες των ερευνητών του βελγικού Καθολικού Πανεπιστημίου του Λουβαίν, οι οποίες αποδείκνυαν με κατηγορηματικό τρόπο ότι η κατανάλωση αυτού του φυτού δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παγώσουν οι πρώτες πειραματικές καλλιέργειες του φυτού στη Νότια Ευρώπη, στην οποία φαίνεται ότι μπορεί να ευδοκιμήσει. Αυτή η απαγόρευση μπορεί να οφείλεται, εκτός από τις πιέσεις του λόμπι της βιομηχανίας ζάχαρης και στην δυνατότητα για καλλιέργεια αυτού του φυτού από τον κάθε καταναλωτή στο μπαλκόνι του!

Έτσι, αυτή τη στιγμή, ο μοναδικός τρόπος για να προμηθευτεί κανείς στην Ευρώπη αυτήν την ουσία είναι τα καταστήματα με συμπληρώματα διατροφής και μερικές επιχειρήσεις που πουλάνε σπόρους, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση το φυτό παρουσιάζεται ως καλλωπιστικό. Μάλιστα, στην Γαλλία ασκήθηκε πρόσφατα ποινική δίωξη ενάντια στην εταιρία GuayapiTropical, επειδή διέθετε στο εμπόριο την πράσινη στεβιοσίδη. Ωστόσο, πολλοί πιστεύουν ότι αυτή η δίκη μπορεί να αποτελέσει μια αποφασιστική καμπή για την τύχη του φυτού στην Ευρώπη.

Χρήσεις Στέβιας

Η στέβια αποτελεί πηγή πολύ χρήσιμων φυσικών χημικών ουσιών, όπως η στεβιοσίδη (φυσική γλυκαντική ουσία), η γιββερελλίνη (φυτοορμόνη), η χλωροφύλλη (φυσική χρωστική), φυτοστερόλες (Ιατρική, τρόφιμο), ισοστεβιόλη (Ιατρική), κ. α.

Σπουδαιότερη από αυτές και για την οποία κυρίως καλλιεργείται σήμερα η Στέβια είναι η στεβιοσίδη μία φυσική γλυκαντική ουσία, έως και 300 φορές ποιο γλυκιά από τη ζάχαρη, το ίδιο γλυκιά με συνθετικές γλυκαντικές ουσίες αλλά χωρίς τα προβλήματα για την υγεία που έχουν αυτές, με σχεδόν μηδενική θερμιδική περιεκτικότητα. Τα φύλλα χρησιμοποιούνται ως χλωρά ή ξηρά, τριμμένα ή αλεσμένα. Οι μεγαλύτεροι χρήστες της στεβιοσίδης είναι η βιομηχανία τροφίμων-ποτών-ζαχαροπλαστική (υποκαθιστά τη ζάχαρη και την πράσινη χρωστική) και η Ιατρική (για τους διαβητικούς). Σε ορισμένες χώρες (ΗΠΑ. κ.α.) επιτρέπεται μόνο ως διαιτητικό συμπλήρωμα, ενώ σε άλλες χώρες (Ιαπωνία από το 1971, Βραζιλία, κ.α.) ως υποκατάστατο της ζάχαρης, ως συμπλήρωμα διατροφής και ως διαιτητικό συμπλήρωμα.

Στη Στέβια αποδίδονται επιπλέον ιδιότητες όπως αντιυπερτασικές, αντιβακτηριακές, αντιοξειδωτικές, προληπτικό τερηδόνας, ρυθμιστής σακχάρου στο αίμα, καρδιοτονωτικό, επουλωτικό, περιποιητικό δέρματος. Η αξία του φυτού αυτού όπως καταλαβαίνει κανείς είναι τεράστια καθώς μπορεί να γίνει και βιομηχανική εκμετάλλευση του αλλά έχει νόημα κάθε σπίτι που έχει ένα μικρό κήπο να διατηρεί μια με δύο γλάστρες με φυτά στέβιας για τις καθημερινές ανάγκες του σπιτιού. Η στέβια μπορεί να χρησιμοποιηθεί φρέσκια αλλά και αποξηραμένη, στο φαγητό, σε σαλάτες, σε γλυκά, σε ποτά. Η ποσότητα που απαιτείται είναι ελάχιστη χάρις την μεγάλη γλυκαντική της δύναμη οπότε ουσιαστικά προσθέτει μηδέν θερμίδες στο σκεύασμα ή στο αφέψημαστο οποίο προστίθεται.
Η στέβια στην άγρια της κατάσταση στο ιθαγενές της περιβάλλον είναι ένα πολυετές φυτό που φυτρώνει σε αμμώδη, μικρής γονιμότητας εδάφη στις άκρες ποταμών και ρεμάτων. Αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό φυτό όσον αφορά τις συνθήκες ανάπτυξης του. Χωρίς κλάδεμα γίνεται περίπου 2 πόδια ψηλό δηλαδή περίπου 60 εκατοστά. Οι ανάγκες του σε έδαφος είναι αρκετά ταπεινές οπότε οποιοδήποτε μείγμα για γλάστρες με ουδέτερο ή ελαφρά όξινο  είναι μια χαρά. Η στέβια είναι ένα τρυφερό φυτό που δεν αντέχει το χειμερινό ψύχος. Σε βόρειες χώρες καλλιεργείται ως μονοετές αλλά σε χώρες όπως την δική μας μπορεί να καλλιεργηθεί σαν τρυφερό πολυετές και με μια μικρή προστασία κατά τις ημέρες του χειμώνα με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να επιβιώσει για όλο το έτος.

Για να απαντηθεί το ερώτημα, θα πρέπει να δοθούν και αντίστοιχα στοιχεία. Στη συνέχεια του κειμένου καταθέτουμε έννοιες από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, ώστε ο αναγνώστης να γνωρίσει, να κρίνει, να συγκρίνει και, φυσικά, να πάρει θέση ή να μείνει απλώς παρατηρητής.
Κοινωνία των Πολιτών είναι το σύνολο των συνειδητοποιημένων πολιτών που έχουν αρνηθεί να εκχωρούν την πολιτική τους εκπροσώπηση σε κομματικούς ή άλλους παράγοντες, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι πρωτοβουλίες και δράσεις εθελοντικού χαρακτήρα (δίχως τη συμμετοχή του κέρδους). Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η εθελοντική δραστηριοποίηση σε αποστολές ωφέλιμες για την κοινωνία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι οι οργανώσεις, οι σύλλογοι, τα σωματεία που έχουν στο ιδρυτικό τους καταστατικό σαφείς και ξεκάθαρες θέσεις για τη λειτουργία τους έξω από τα κόμματα, το κράτος και την αγορά.
Γεωγραφικό πεδίο δράσης οφείλει να είναι οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή εντός ή εκτός συνόρων και όπου το ανθρωπογενές ή το φυσικό περιβάλλον υποφέρει ή δοκιμάζεται.
(Ανθρωπιστικές αποστολές, μεγάλα διεθνή συλλαλητήρια και διαμαρτυρίες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.)
Είναι επαρκής ο έλεγχος για την οικονομική διαχείριση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων;
Η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του ελέγχου είναι συνδυασμός της δραστηριότητας και της κοινωνικής και οικονομικής διαφάνειας των μελών κάθε φορέα, αφού όλοι έχουμε ονοματεπώνυμο και κοινωνική δράση.
Αφού υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία γιατί υπάρχει η αναγκαιότητα ύπαρξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων;
Σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα θα προσπαθήσω να καταθέσω προσωπική εμπειρία και γνώση με τη δεκαετή και πλέον επαφή και προβληματισμό με τον εθελοντισμό και την Κοινωνία των Πολιτών.
Τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία βάσει του συντάγματος και της ισχύουσας νομοθεσίας κάθε κράτους. Δανείζομαι το φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών και τις καταστροφικές επιπτώσεις και ας το πάρουμε ως παράδειγμα για να αναδειχθεί ή ανάγκη ή όχι της δράσης για την Κοινωνία των Πολιτών.
Η εποχή που ζούμε έχει ιστορικά πρωτοφανή χαρακτηριστικά. Το μέγεθος της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων, ακόμη και μη ανανεώσιμων, οδηγεί τον πλανήτη μας –μοναδικό για την ικανότητά του να στηρίζει τη ζωή- στην υπερθέρμανση, με καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στον ανθρώπινο πολιτισμό, όσο και στα υπόλοιπα ζωντανά είδη. Αιτία για την παραπάνω ζοφερή προοπτική είναι η άπληστη χρήση ενέργειας προερχόμενης από καύση ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο). Το τι σημαίνει αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι βλέποντας ακραία καιρικά φαινόμενα, μακρές περιόδους ξηρασίας, καύσωνες και από την άλλη μεριά πλημμύρες χωρίς προηγούμενο. Το επίσημο φετινό πόρισμα της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC) αναφέρει ότι αν οι σημερινές τάσεις δεν ανακοπούν αναμένονται:
Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη από 1,1 έως 6,4 βαθμούς Κελσίου έως το 2100.
Άνοδος της στάθμης των ωκεανών έως το τέλος του αιώνα κατά 18 έως 59 εκατοστά. Ένταση της δραστηριότητας των τροπικών κυκλώνων και τυφώνων, με πιθανότητα 66%.
Το δεύτερο μισό του 21ου αιώνα το κάλυμμα επιπλέοντος πάγου θα εξαφανίζεται το καλοκαίρι από την Αρκτική. Ξηρασίες αναμένονται με αυξημένη συχνότητα σε όλο τον πλανήτη.
Στην εύκρατη ζώνη και ειδικότερα στη μεσογειακή λεκάνη, όπου ανήκει και η χώρα μας, ενισχύεται δραματικά η πιθανότητα ερημοποίησης, κάτι που για τη νότια Ελλάδα θα σημάνει ότι καλλιεργήσιμα ή δασικά εδάφη θα μετατραπούν σε ξηρές πετρώδεις εκτάσεις με αραιή βλάστηση.
Ας καταγράψουμε την ελληνική πραγματικότητα
Οι επιδόσεις μας, κατά την καταγραφή του WWF Ελλάδας, σχετικά με την κλιματική αλλαγή είναι σχεδόν απογοητευτικές και τα στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα:
Κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και την εισαγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στον οικιακό τομέα δεν έχουν εφαρμοστεί.
Καταλαμβάνουμε την 41η θέση επί συνόλου 53 χωρών αναφορικά με τα μέτρα που έχουμε λάβει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Βρισκόμαστε πολύ πίσω.
Αντί όμως της λήψης μέτρων για μετρίαση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, μαθαίνουμε ότι προγραμματίζεται η κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτρισμού από λιθάνθρακα και λιγνίτη!
Υποχρέωση της Κοινωνίας των Πολιτών είναι:
• Καθένας από εμάς να λάβει απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι του και το χώρο εργασίας του
• Να πιέσουμε αποτελεσματικά το πολιτικό σύστημα, ώστε να πετύχουμε ριζική μεταβολή του ενεργειακού προτύπου ΤΩΡΑ!

Να απαιτήσουμε:
• Εγκατάλειψη κάθε σχεδίου για νέες ανθρακικές μονάδες
• Εθνικό σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας εξειδικευμένο ανά τομέα (δόμηση, βιομηχανία, κατοικίες, μεταφορές)
• Ταχεία ψήφιση ενός αποτελεσματικού χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ
• Βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας μέσω επανάχρησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης
• Αλλαγή του καταναλωτικού και διατροφικού μοντέλου με περιορισμό της υπερκατανάλωσης κρέατος, δεδομένου ότι η κτηνοτροφία συμβάλλει σημαντικά με την εκπομπή μεθανίου στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
• Πλατιά ενημέρωση του πληθυσμού για την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ΑΠΕ, το παγκόσμιο πρόβλημα, ώστε να στηριχθεί και σε ατομικό επίπεδο η αλλαγή ενεργειακής συμπεριφοράς
• Απόρριψη της επικίνδυνης πυρηνικής ενέργειας.