Αρχείο μηνός Νοέμβριος 2013

 ΔΡΑΣ.Ε.                                                                  

Δράσεις Εθελοντών                                                

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση

Έδρα Προγράμματος: Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο:  210 6081479

Ιστοσελίδα: www.drasemko.gr

                                                               

 

Αγία Παρασκευή, 6/11/2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη ενός (1) Φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»:

                                                                                           

ΔΙκτυο ΚοινωνικΩν ΔομΩν Αμεσης αντιμετΩπισης του φαινομΕνου της φτΩχειας των ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «Δράσεις Εθελοντών» (ΔΡΑΣ.Ε), σε σύμπραξη με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης, ανακοινώνει τη διαδικασία πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα Φαρμακοποιού, για την υλοποίηση του προγράμματος «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Το άτομο αυτό θα απασχοληθεί από τη Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση ΔΡΑΣ.Ε. (ΜΚΟ ΔΡΑΣΕ) στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης του φαινόμενου της Φτώχειας των Δήμων Αγίας Παρασκευής και  Παλλήνης και, συγκεκριμένα, στην Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Δομές Απασχόλησης

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

109

Φαρμακοποιός

 

(ΠΕ)

Έως τη λήξη του Προγράμματος*

1

109β

Φαρμακοποιός Δήμου Παλλήνης

ΚΦ Δήμου Παλλήνης

(ΠΕ)

Έως τη λήξη του Προγράμματος*

1

*(εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος Οκτώβριος 2015)

 

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα (κωδικός θέσης 109)

Κωδικός θέσης

Τίτλοι Σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

109

 • Πτυχίο  ΑΕΙ Φαρμακοποιού  της ημεδαπής  ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος  Φαρμακοποιού
 • Επιθυμητή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 • Επικοινωνιακά προσόντα

 

Οι υποψήφιοι (ωφελούμενοι της Πράξης) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη Χώρα.
 • να είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
 • να έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
 • να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφουν ότι έχουν πλήρη διαθεσιμότητα πρόσληψης από 1 Δεκεμβρίου 2013.

 

Η μη-πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων οδηγεί στον άμεσο αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση και να την υποβάλουν είτε με συστημένη επιστολή είτε με Εταιρεία ταχυμεταφορών σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη:

 

«Αίτηση Πρόσληψης στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης

του Φαινομένου της Φτώχειας- Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης

 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 109β»

στην ακόλουθη Διεύθυνση :

Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής (έδρα ΔΡΑΣΕ για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα)

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή,

 

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2013, είτε με συστημένη επιστολή είτε με Εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής μέχρι και την συγκεκριμένη ημερομηνία) στην Έδρα του Προγράμματος.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της Αίτησης καθώς και τις Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»  στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα καταταγούν και θα κληθούν σε συνέντευξη (με βάση τη διαδικασία της Ενότητας Η της αναλυτικής ανακοίνωσης). Η τελική επιλογή θα γίνει με βάση τις διαδικασίες που ορίζονται στην αναλυτική ανακοίνωση.

 

 

Για την

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»

 Αυγουστίνος Κάτσαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. – Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από τον παρακάτω σύνδεσμος:

PROSKLISI NEA_FARMAKOP_DIM_PALHNIS_5-11-2013

 

ΔΡΑΣ.Ε.                                                                  

Δράσεις Εθελοντών                                                

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση

Έδρα Προγράμματος: Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο:  210 6081479

Ιστοσελίδα: www.drasemko.gr

                                                                      

 

Αγία Παρασκευή, 6/11/2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη ενός (1) Φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»:

                                                                                           

ΔΙκτυο ΚοινωνικΩν ΔομΩν Αμεσης αντιμετΩπισης του φαινομΕνου της φτΩχειας των ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ‘’ΔΡΑΣ.Ε.’’

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 55 αριθμ. πρωτ. 2.31716/οικ.6.7591/30-11-2012 ΑΔΑ (Β45ΑΛ-Θ2Δ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.8020/οικ.6.1819/28-02-2013 απόφαση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»,
 4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.15516/6.3666/25-06-2013 απόφαση της Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης υπό προϋποθέσεις για το «Σχέδιο Υλοποίησης» της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»,
 5. την από 22-7-2013 αρχική Πρόσκληση για την στελέχωση των ως Κοινωνικών Δομών του Προγράμματος και, την από 25-9-2013 τελική ανακοίνωση επιλογής των Στελεχών των Δομών,
 6. Την από 10-10-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την έγκριση των όρων και τη δημοσίευση της παρούσας συμπληρωματικής ανακοίνωσης ενός Φαρμακοποιού για τη στελέχωση και λειτουργία του «Κοινωνικού Φαρμακείου» λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του Στελέχους στο οποίο έγινε πρόταση συνεργασίας με βάση την ως άνω τελική ανακοίνωση επιλογής των Στελεχών των Δομών,

 

Ανακοινώνει

 

Τη διαδικασία πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα Φαρμακοποιού, για την υλοποίηση του προγράμματος  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Το άτομο αυτό θα απασχοληθεί από τη Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση ΔΡΑΣ.Ε. (ΜΚΟ ΔΡΑΣΕ) στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης του φαινόμενου της Φτώχειας των Δήμων Αγίας Παρασκευής και  Παλλήνης και, συγκεκριμένα, στην Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, με τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

 

Πίνακας 1: Απεικόνιση θέσης και ειδικότητας

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ & ΔΟΜΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Φαρμακοποιός

1

1

(Κοινωνικό Φαρμακείο – ΚΦ: 1 θέση)

 

Πίνακας 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Δομές Απασχόλησης

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

109

Φαρμακοποιός

 

(ΠΕ)

Έως τη λήξη του Προγράμματος*

1

109β

Φαρμακοποιός Δήμου Παλλήνης

ΚΦ Δήμου Παλλήνης

(ΠΕ)

Έως τη λήξη του Προγράμματος*

1

*(εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος Οκτώβριος 2015)

 

Πίνακας 3: Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα (κωδικός θέσης 109)

Κωδικός θέσης

Τίτλοι Σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

109

 • Πτυχίο  ΑΕΙ Φαρμακοποιού  της ημεδαπής  ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος  Φαρμακοποιού
 • Επιθυμητή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 • Επικοινωνιακά προσόντα

 

Α. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι (ωφελούμενοι της Πράξης) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη Χώρα.
 • να είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
 • να έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
 • να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφουν ότι έχουν πλήρη διαθεσιμότητα πρόσληψης από 1η  Δεκεμβρίου 2013.

 

Η μη-πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων οδηγεί στον άμεσο αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής.

 

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται αντικειμενικά σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:

 

Πίνακας 4: Κριτήρια Επιλογής και μοριοδότησή τους

Κριτήρια

Περιγραφή

Συντελεστής βαρύτητας

Κ1

Πτυχίο ΑΕΙ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται αντικειμενικά σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:

 

Πίνακας 4: Κριτήρια Επιλογής και μοριοδότησή τους

Κριτήρια

Περιγραφή

Συντελεστής βαρύτητας

Κ1

Πτυχίο ΑΕΙΠτυχία με Καλώς λαμβάνουν 0,7.Πτυχία με βαθμό Λίαν καλώς ή Άριστα λαμβάνουν 0,10

0.07 – 0,10

Κ2

Σχετικές Μεταπτυχιακές σπουδές / επιμόρφωση

0,05

Κ3

Γνώση Ξένης Γλώσσας

0.05

Κ4

Πιστοποιημένη Γνώση / Χρήση Η/Υ

0,05

Κ5

Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση γενικής επαγγελματικής εμπειρίας

0,10

Κ6

Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας σε σχέση με τη θέση

0,15

Κ7

Τεκμηρίωση ενδιαφέροντος (Προετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας, «εικόνα» Βιογραφικού, υλικό τεκμηρίωσης εμπειρίας κ.λπ.

0,10

Κ8

Εμπειρία σε ανάλογο φορέα / θέση, γνώση ΚΠΣ – ΕΣΠΑ κλπ

0,05

        Κ9* Κοινωνικά κριτήρια

0,10

Κ10

Προσωπικά Χαρακτηριστικά (5 υπο-κριτήρια: ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνία, πρωτοβουλία, ανάληψη ευθυνών, ομαδικότητα)

0.25

*Παρακάτω στο πίνακα αναλύεται εκτενώς το κριτήριο: Κ9 «Κοινωνικά Κριτήρια»

 

Πίνακας 4α: Ανάλυση Κριτηρίου Κ9 σε Υποκριτήρια

Υπο-κριτήρια  Κ9

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

(εντός του κριτηρίου)

1. Κατάσταση ανέργου Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)

15

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας

10

2. Οικογενειακή κατάσταση Μονογονεϊκή οικογένεια

10

Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι

8

Με προστατευόμενα μέλη

5

3. Οικογενειακό εισόδημα (οικονομικού έτους 2012 με βάση εκκαθαριστικό) από 0,00 € έως και 6.900,00 €

15

από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €

10

από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €

8

από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €

6

από 22.000,01 € και άνω

0

4. Κατάσταση υγείας ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% – 50%

6

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω (εφόσον καλύπτεται η καταλληλότητα σε σχέση με τις υπευθυνότητες της συγκεκριμένης Δομής)

8

5. Μέλος Ευπαθούς Κοινωνικής Ομάδας Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες

10

Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking
Πρώην χρήστες ουσιών
Αποφυλακισμένοι
Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

 

Ο συνολικός βαθμός που θα προκύψει, ενσωματώνεται στον Πίνακα 4 με βάση τη βαρύτητα του κριτηρίου.

 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν μεν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας, όμως σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμηθούν άνεργοι από διαφορετικές οικογένειες.

2. Υποψήφιος που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/-η με σύζυγο άνεργο δηλώνει και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν).

 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. Πίνακα 3) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:

1. ΓΕΝΙΚΑ:

 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
  • Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
  • Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του και η βαθμολογία του.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.
 • Η γνώση χειρισμού Η/Υ και η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόντα για τις θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά σε μη-θεωρημένα φωτοαντίγραφα.
 • Αποδεικτικά πιθανής εργασιακής εμπειρίας:  οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας από Δημόσια Αρχή κ.λπ)

3. Για την πιστοποίηση ελάχιστης προϋπόθεσης της ανεργίας :

Δεδομένου ότι η ειδικότητα του Φαρμακοποιού δεν εγγράφεται στα Μητρώα των Ανέργων του ΟΑΕΔ ο υποψήφιος θα υποβάλλει (θεωρημένη) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι άνεργος, ότι δεν έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ και να αναφέρεται ρητά ο χρόνος ανεργίας του σε μήνες.

Εάν δεν προσκομίζεται η ανωτέρω (θεωρημένη) Υπεύθυνη Δήλωση, η Αίτηση δεν θα αξιολογείται.

4. Για την πιστοποίηση της διαθεσιμότητας απασχόλησης :

 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο Υποψήφιος αναγράφει ότι έχει πλήρη διαθεσιμότητα πρόσληψης από 1η  Δεκεμβρίου 2013.

5. Ειδικές Απαιτήσεις Κριτηρίου Κ9:

Για το υπο-κριτήριο Κ9-2 «Οικογενειακή κατάσταση»:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 • Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
 • Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.  
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2011, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010, προκειμένου για την απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών.

Για το υπο-κριτήριο Κ9-3 «Οικογενειακό εισόδημα»:

 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011  ή
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

Για το υπο-κριτήριο Κ9-4 «Κατάσταση υγείας»:

 • Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ).

 

Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Διόρθωση ή συμπλήρωση των Αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, όπου αυτό αναφέρεται ρητά.

 

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση και να την υποβάλουν είτε με συστημένη επιστολή είτε με Εταιρεία ταχυμεταφορών, σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη:

 

«Αίτηση Πρόσληψης στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης

του Φαινομένου της Φτώχειας- Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης

 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 109β»

στην ακόλουθη Διεύθυνση :

Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής (έδρα ΔΡΑΣΕ για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα)

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή,

 

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2013, είτε με συστημένη επιστολή είτε με Εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής μέχρι και την συγκεκριμένη ημερομηνία) στην Έδρα του Προγράμματος.

 

Οι υποψήφιοι θα καταταχθούν με βάση τη διαδικασία της Ενότητας Η και εκείνοι που καλύπτουν την αναλογία της «θέσης υποψηφιότητας / πλήθος υποψηφίων» θα ειδοποιηθούν μετά τις 3 Δεκεμβρίου 2013 για τη διενέργεια συνέντευξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 1ο 10ήμερο του Δεκεμβρίου 2013, με ενδεικτικό προγραμματισμό πρόσληψης το 2ο 10ήμερο του Δεκεμβρίου 2013.

 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα θα δημοσιευθεί αναλυτικά και περιληπτικά στις Ιστοσελίδες της ΔΡΑΣ.Ε.,  του Δήμου Παλλήνης και του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ενώ, με μορφή περίληψης θα γίνει έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου στα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα όπου υλοποιείται το Πρόγραμμα, σε επαγγελματικούς συλλόγους της συγκεκριμένης ειδικότητας κ.λπ. Η περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα αναρτηθεί επίσης στα Δημαρχεία των συμπραττόντων Δήμων, στις εν λειτουργία Δομές και στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, η ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης και του Ηλεκτρονικού Αρχείου της Αίτησης θα γίνει:

 • στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.drasemko.gr),
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής (www.agiaparaskevi.gr),
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης (www.pallini.gr‎).

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με την συμπλήρωση της Αίτησης, των Δικαιολογητικών του Φακέλου και με την υποβολή της Αίτησης θα δίνονται από την Τετάρτη 6-11-2013 έως και Πέμπτη 21-11-2013 και από 09.00 – 14.00 στο τηλέφωνο  210 6081479. Επιπρόσθετα, θα γίνονται αποδεκτά ερωτήματα διευκρινίσεων με ηλεκτρονική αλληλογραφία επίσης μέχρι τις 21-11-2013 στη διεύθυνση info@drasemko.gr, τα οποία θα απαντηθούν συλλογικά με ανάρτηση σχετικού κειμένου στις 22-11-2013 στις παραπάνω ιστοσελίδες.

 

Η.  Κατάταξη των Υποψηφίων

Αφού ο Δικαιούχος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (βλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) και στην πρόσκληση με Κωδικό 55 αριθμ. πρωτ. 2.31716/οικ.6.7591/30-11-2012 ΑΔΑ (Β45ΑΛ-Θ2Δ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. 1.     Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις ως εξής
 • Σε πρώτη φάση, ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών και καταρτίζεται πίνακας εκείνων που τα πληρούν με τα αντίστοιχα κριτήρια, ήτοι Κ1-Κ5 και Κ8-Κ9.
 • Σε δεύτερη φάση, εάν οι θέσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από αναλογία 1 προς 3, τότε καλούνται σε συνέντευξη οι τρεις πρώτοι της παραπάνω κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, καλούνται σε συνέντευξη όλοι οι ισοβαθμίσαντες.
 • Της συνέντευξης θα προηγηθεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική ενημέρωση των υποψηφίων που θα κληθούν.
 • Από τη διαδικασία της συνέντευξης, προκύπτει η βαθμολόγηση των λοιπών κριτηρίων, ήτοι Κ6, Κ7 και Κ10 (5 υποκριτήρια). Στην έναρξη της συνέντευξης, κάθε υποψήφιος ενημερώνεται για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνέντευξης, καθώς και τον τρόπο βαθμολόγησης,
 1. 2.     Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά σε πίνακα με αναγραφή των κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από την προηγούμενη διαδικασία. Σε περίπτωση αποχώρησης ή κωλύματος υποψηφίου, επιλέγεται ο επόμενος της κατάταξης κ.ο.κ.
 2. 3.     Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία, και αφού έχει προηγηθεί το στάδιο της εξέτασης της εντοπιότητας, προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Κατάσταση ανέργου) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

Θ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των Υποψηφίων, η ΔΡΑΣΕ προβαίνει στη σύνταξη πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελουμένων.

Οι Πίνακες αναρτώνται σε έντυπη μορφή, περιέχουν δε κατάσταση προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, Οι Πίνακες αναρτώνται στα Δημαρχεία των συμπραττόντων Δήμων και στην έδρα του Δικαιούχου καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου www.drasemko.gr

 

Κατά του πίνακα αυτού επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην έδρα του Δικαιούχου Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.» (Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής  – Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ – Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή). Της ενστάσεως επιλαμβάνεται το Δ.Σ. του Φορέα.

 

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εντός το πολύ 15 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένων.  Ο ωφελούμενος θα απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως τη λήξη του προγράμματος (εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος Οκτώβριος 2015).

 

Η αμοιβή του στελέχους του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Παλλήνης ορίζεται έως 13.600 ετησίως, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας. Η αμοιβή αυτή είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια απασχόλησης. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές, φόροι κλπ).

 

Για την

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»

 

Αυγουστίνος Κάτσαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. – Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από τον παρακάτω σύνδεσμος:

PERILIPSI_ANAKOINOSI PROSLHPS_FARMAKOP_DIM_PALHNIS_5-11-2013