ΔΡΑΣ.Ε.                                                                  

Δράσεις Εθελοντών                                                

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση

Έδρα Προγράμματος: Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο:  210 6081479

Ιστοσελίδα: www.drasemko.gr

                                                               

 

Αγία Παρασκευή, 6/11/2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη ενός (1) Φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»:

                                                                                           

ΔΙκτυο ΚοινωνικΩν ΔομΩν Αμεσης αντιμετΩπισης του φαινομΕνου της φτΩχειας των ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «Δράσεις Εθελοντών» (ΔΡΑΣ.Ε), σε σύμπραξη με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης, ανακοινώνει τη διαδικασία πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα Φαρμακοποιού, για την υλοποίηση του προγράμματος «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Το άτομο αυτό θα απασχοληθεί από τη Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση ΔΡΑΣ.Ε. (ΜΚΟ ΔΡΑΣΕ) στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης του φαινόμενου της Φτώχειας των Δήμων Αγίας Παρασκευής και  Παλλήνης και, συγκεκριμένα, στην Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Δομές Απασχόλησης

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

109

Φαρμακοποιός

 

(ΠΕ)

Έως τη λήξη του Προγράμματος*

1

109β

Φαρμακοποιός Δήμου Παλλήνης

ΚΦ Δήμου Παλλήνης

(ΠΕ)

Έως τη λήξη του Προγράμματος*

1

*(εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος Οκτώβριος 2015)

 

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα (κωδικός θέσης 109)

Κωδικός θέσης

Τίτλοι Σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

109

 • Πτυχίο  ΑΕΙ Φαρμακοποιού  της ημεδαπής  ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος  Φαρμακοποιού
 • Επιθυμητή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 • Επικοινωνιακά προσόντα

 

Οι υποψήφιοι (ωφελούμενοι της Πράξης) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη Χώρα.
 • να είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
 • να έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
 • να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφουν ότι έχουν πλήρη διαθεσιμότητα πρόσληψης από 1 Δεκεμβρίου 2013.

 

Η μη-πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων οδηγεί στον άμεσο αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση και να την υποβάλουν είτε με συστημένη επιστολή είτε με Εταιρεία ταχυμεταφορών σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη:

 

«Αίτηση Πρόσληψης στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης

του Φαινομένου της Φτώχειας- Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης

 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 109β»

στην ακόλουθη Διεύθυνση :

Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής (έδρα ΔΡΑΣΕ για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα)

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή,

 

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2013, είτε με συστημένη επιστολή είτε με Εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής μέχρι και την συγκεκριμένη ημερομηνία) στην Έδρα του Προγράμματος.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της Αίτησης καθώς και τις Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»  στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα καταταγούν και θα κληθούν σε συνέντευξη (με βάση τη διαδικασία της Ενότητας Η της αναλυτικής ανακοίνωσης). Η τελική επιλογή θα γίνει με βάση τις διαδικασίες που ορίζονται στην αναλυτική ανακοίνωση.

 

 

Για την

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»

 Αυγουστίνος Κάτσαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. – Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από τον παρακάτω σύνδεσμος:

PROSKLISI NEA_FARMAKOP_DIM_PALHNIS_5-11-2013

 

ΔΡΑΣ.Ε.                                                                  

Δράσεις Εθελοντών                                                

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση

Έδρα Προγράμματος: Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο:  210 6081479

Ιστοσελίδα: www.drasemko.gr

                                                                      

 

Αγία Παρασκευή, 6/11/2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη ενός (1) Φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»:

                                                                                           

ΔΙκτυο ΚοινωνικΩν ΔομΩν Αμεσης αντιμετΩπισης του φαινομΕνου της φτΩχειας των ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ‘’ΔΡΑΣ.Ε.’’

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 55 αριθμ. πρωτ. 2.31716/οικ.6.7591/30-11-2012 ΑΔΑ (Β45ΑΛ-Θ2Δ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.8020/οικ.6.1819/28-02-2013 απόφαση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»,
 4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.15516/6.3666/25-06-2013 απόφαση της Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης υπό προϋποθέσεις για το «Σχέδιο Υλοποίησης» της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»,
 5. την από 22-7-2013 αρχική Πρόσκληση για την στελέχωση των ως Κοινωνικών Δομών του Προγράμματος και, την από 25-9-2013 τελική ανακοίνωση επιλογής των Στελεχών των Δομών,
 6. Την από 10-10-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την έγκριση των όρων και τη δημοσίευση της παρούσας συμπληρωματικής ανακοίνωσης ενός Φαρμακοποιού για τη στελέχωση και λειτουργία του «Κοινωνικού Φαρμακείου» λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του Στελέχους στο οποίο έγινε πρόταση συνεργασίας με βάση την ως άνω τελική ανακοίνωση επιλογής των Στελεχών των Δομών,

 

Ανακοινώνει

 

Τη διαδικασία πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα Φαρμακοποιού, για την υλοποίηση του προγράμματος  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Το άτομο αυτό θα απασχοληθεί από τη Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση ΔΡΑΣ.Ε. (ΜΚΟ ΔΡΑΣΕ) στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης του φαινόμενου της Φτώχειας των Δήμων Αγίας Παρασκευής και  Παλλήνης και, συγκεκριμένα, στην Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, με τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

 

Πίνακας 1: Απεικόνιση θέσης και ειδικότητας

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ & ΔΟΜΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Φαρμακοποιός

1

1

(Κοινωνικό Φαρμακείο – ΚΦ: 1 θέση)

 

Πίνακας 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Δομές Απασχόλησης

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

109

Φαρμακοποιός

 

(ΠΕ)

Έως τη λήξη του Προγράμματος*

1

109β

Φαρμακοποιός Δήμου Παλλήνης

ΚΦ Δήμου Παλλήνης

(ΠΕ)

Έως τη λήξη του Προγράμματος*

1

*(εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος Οκτώβριος 2015)

 

Πίνακας 3: Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα (κωδικός θέσης 109)

Κωδικός θέσης

Τίτλοι Σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

109

 • Πτυχίο  ΑΕΙ Φαρμακοποιού  της ημεδαπής  ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος  Φαρμακοποιού
 • Επιθυμητή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 • Επικοινωνιακά προσόντα

 

Α. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι (ωφελούμενοι της Πράξης) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη Χώρα.
 • να είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
 • να έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
 • να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφουν ότι έχουν πλήρη διαθεσιμότητα πρόσληψης από 1η  Δεκεμβρίου 2013.

 

Η μη-πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων οδηγεί στον άμεσο αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής.

 

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται αντικειμενικά σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:

 

Πίνακας 4: Κριτήρια Επιλογής και μοριοδότησή τους

Κριτήρια

Περιγραφή

Συντελεστής βαρύτητας

Κ1

Πτυχίο ΑΕΙ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται αντικειμενικά σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:

 

Πίνακας 4: Κριτήρια Επιλογής και μοριοδότησή τους

Κριτήρια

Περιγραφή

Συντελεστής βαρύτητας

Κ1

Πτυχίο ΑΕΙΠτυχία με Καλώς λαμβάνουν 0,7.Πτυχία με βαθμό Λίαν καλώς ή Άριστα λαμβάνουν 0,10

0.07 – 0,10

Κ2

Σχετικές Μεταπτυχιακές σπουδές / επιμόρφωση

0,05

Κ3

Γνώση Ξένης Γλώσσας

0.05

Κ4

Πιστοποιημένη Γνώση / Χρήση Η/Υ

0,05

Κ5

Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση γενικής επαγγελματικής εμπειρίας

0,10

Κ6

Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας σε σχέση με τη θέση

0,15

Κ7

Τεκμηρίωση ενδιαφέροντος (Προετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας, «εικόνα» Βιογραφικού, υλικό τεκμηρίωσης εμπειρίας κ.λπ.

0,10

Κ8

Εμπειρία σε ανάλογο φορέα / θέση, γνώση ΚΠΣ – ΕΣΠΑ κλπ

0,05

        Κ9* Κοινωνικά κριτήρια

0,10

Κ10

Προσωπικά Χαρακτηριστικά (5 υπο-κριτήρια: ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνία, πρωτοβουλία, ανάληψη ευθυνών, ομαδικότητα)

0.25

*Παρακάτω στο πίνακα αναλύεται εκτενώς το κριτήριο: Κ9 «Κοινωνικά Κριτήρια»

 

Πίνακας 4α: Ανάλυση Κριτηρίου Κ9 σε Υποκριτήρια

Υπο-κριτήρια  Κ9

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

(εντός του κριτηρίου)

1. Κατάσταση ανέργου Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)

15

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας

10

2. Οικογενειακή κατάσταση Μονογονεϊκή οικογένεια

10

Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι

8

Με προστατευόμενα μέλη

5

3. Οικογενειακό εισόδημα (οικονομικού έτους 2012 με βάση εκκαθαριστικό) από 0,00 € έως και 6.900,00 €

15

από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €

10

από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €

8

από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €

6

από 22.000,01 € και άνω

0

4. Κατάσταση υγείας ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% – 50%

6

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω (εφόσον καλύπτεται η καταλληλότητα σε σχέση με τις υπευθυνότητες της συγκεκριμένης Δομής)

8

5. Μέλος Ευπαθούς Κοινωνικής Ομάδας Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες

10

Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking
Πρώην χρήστες ουσιών
Αποφυλακισμένοι
Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

 

Ο συνολικός βαθμός που θα προκύψει, ενσωματώνεται στον Πίνακα 4 με βάση τη βαρύτητα του κριτηρίου.

 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν μεν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας, όμως σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμηθούν άνεργοι από διαφορετικές οικογένειες.

2. Υποψήφιος που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/-η με σύζυγο άνεργο δηλώνει και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν).

 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. Πίνακα 3) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:

1. ΓΕΝΙΚΑ:

 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
  • Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
  • Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του και η βαθμολογία του.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.
 • Η γνώση χειρισμού Η/Υ και η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόντα για τις θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά σε μη-θεωρημένα φωτοαντίγραφα.
 • Αποδεικτικά πιθανής εργασιακής εμπειρίας:  οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας από Δημόσια Αρχή κ.λπ)

3. Για την πιστοποίηση ελάχιστης προϋπόθεσης της ανεργίας :

Δεδομένου ότι η ειδικότητα του Φαρμακοποιού δεν εγγράφεται στα Μητρώα των Ανέργων του ΟΑΕΔ ο υποψήφιος θα υποβάλλει (θεωρημένη) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι άνεργος, ότι δεν έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ και να αναφέρεται ρητά ο χρόνος ανεργίας του σε μήνες.

Εάν δεν προσκομίζεται η ανωτέρω (θεωρημένη) Υπεύθυνη Δήλωση, η Αίτηση δεν θα αξιολογείται.

4. Για την πιστοποίηση της διαθεσιμότητας απασχόλησης :

 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο Υποψήφιος αναγράφει ότι έχει πλήρη διαθεσιμότητα πρόσληψης από 1η  Δεκεμβρίου 2013.

5. Ειδικές Απαιτήσεις Κριτηρίου Κ9:

Για το υπο-κριτήριο Κ9-2 «Οικογενειακή κατάσταση»:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 • Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
 • Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.  
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2011, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010, προκειμένου για την απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών.

Για το υπο-κριτήριο Κ9-3 «Οικογενειακό εισόδημα»:

 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011  ή
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

Για το υπο-κριτήριο Κ9-4 «Κατάσταση υγείας»:

 • Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ).

 

Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Διόρθωση ή συμπλήρωση των Αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, όπου αυτό αναφέρεται ρητά.

 

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση και να την υποβάλουν είτε με συστημένη επιστολή είτε με Εταιρεία ταχυμεταφορών, σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη:

 

«Αίτηση Πρόσληψης στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης

του Φαινομένου της Φτώχειας- Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης

 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 109β»

στην ακόλουθη Διεύθυνση :

Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής (έδρα ΔΡΑΣΕ για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα)

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή,

 

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2013, είτε με συστημένη επιστολή είτε με Εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής μέχρι και την συγκεκριμένη ημερομηνία) στην Έδρα του Προγράμματος.

 

Οι υποψήφιοι θα καταταχθούν με βάση τη διαδικασία της Ενότητας Η και εκείνοι που καλύπτουν την αναλογία της «θέσης υποψηφιότητας / πλήθος υποψηφίων» θα ειδοποιηθούν μετά τις 3 Δεκεμβρίου 2013 για τη διενέργεια συνέντευξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 1ο 10ήμερο του Δεκεμβρίου 2013, με ενδεικτικό προγραμματισμό πρόσληψης το 2ο 10ήμερο του Δεκεμβρίου 2013.

 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα θα δημοσιευθεί αναλυτικά και περιληπτικά στις Ιστοσελίδες της ΔΡΑΣ.Ε.,  του Δήμου Παλλήνης και του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ενώ, με μορφή περίληψης θα γίνει έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου στα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα όπου υλοποιείται το Πρόγραμμα, σε επαγγελματικούς συλλόγους της συγκεκριμένης ειδικότητας κ.λπ. Η περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα αναρτηθεί επίσης στα Δημαρχεία των συμπραττόντων Δήμων, στις εν λειτουργία Δομές και στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, η ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης και του Ηλεκτρονικού Αρχείου της Αίτησης θα γίνει:

 • στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.drasemko.gr),
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής (www.agiaparaskevi.gr),
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης (www.pallini.gr‎).

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με την συμπλήρωση της Αίτησης, των Δικαιολογητικών του Φακέλου και με την υποβολή της Αίτησης θα δίνονται από την Τετάρτη 6-11-2013 έως και Πέμπτη 21-11-2013 και από 09.00 – 14.00 στο τηλέφωνο  210 6081479. Επιπρόσθετα, θα γίνονται αποδεκτά ερωτήματα διευκρινίσεων με ηλεκτρονική αλληλογραφία επίσης μέχρι τις 21-11-2013 στη διεύθυνση info@drasemko.gr, τα οποία θα απαντηθούν συλλογικά με ανάρτηση σχετικού κειμένου στις 22-11-2013 στις παραπάνω ιστοσελίδες.

 

Η.  Κατάταξη των Υποψηφίων

Αφού ο Δικαιούχος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (βλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) και στην πρόσκληση με Κωδικό 55 αριθμ. πρωτ. 2.31716/οικ.6.7591/30-11-2012 ΑΔΑ (Β45ΑΛ-Θ2Δ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. 1.     Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις ως εξής
 • Σε πρώτη φάση, ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών και καταρτίζεται πίνακας εκείνων που τα πληρούν με τα αντίστοιχα κριτήρια, ήτοι Κ1-Κ5 και Κ8-Κ9.
 • Σε δεύτερη φάση, εάν οι θέσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από αναλογία 1 προς 3, τότε καλούνται σε συνέντευξη οι τρεις πρώτοι της παραπάνω κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, καλούνται σε συνέντευξη όλοι οι ισοβαθμίσαντες.
 • Της συνέντευξης θα προηγηθεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική ενημέρωση των υποψηφίων που θα κληθούν.
 • Από τη διαδικασία της συνέντευξης, προκύπτει η βαθμολόγηση των λοιπών κριτηρίων, ήτοι Κ6, Κ7 και Κ10 (5 υποκριτήρια). Στην έναρξη της συνέντευξης, κάθε υποψήφιος ενημερώνεται για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνέντευξης, καθώς και τον τρόπο βαθμολόγησης,
 1. 2.     Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά σε πίνακα με αναγραφή των κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από την προηγούμενη διαδικασία. Σε περίπτωση αποχώρησης ή κωλύματος υποψηφίου, επιλέγεται ο επόμενος της κατάταξης κ.ο.κ.
 2. 3.     Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία, και αφού έχει προηγηθεί το στάδιο της εξέτασης της εντοπιότητας, προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Κατάσταση ανέργου) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

Θ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των Υποψηφίων, η ΔΡΑΣΕ προβαίνει στη σύνταξη πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελουμένων.

Οι Πίνακες αναρτώνται σε έντυπη μορφή, περιέχουν δε κατάσταση προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, Οι Πίνακες αναρτώνται στα Δημαρχεία των συμπραττόντων Δήμων και στην έδρα του Δικαιούχου καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου www.drasemko.gr

 

Κατά του πίνακα αυτού επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην έδρα του Δικαιούχου Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.» (Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής  – Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ – Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή). Της ενστάσεως επιλαμβάνεται το Δ.Σ. του Φορέα.

 

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εντός το πολύ 15 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένων.  Ο ωφελούμενος θα απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως τη λήξη του προγράμματος (εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος Οκτώβριος 2015).

 

Η αμοιβή του στελέχους του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Παλλήνης ορίζεται έως 13.600 ετησίως, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας. Η αμοιβή αυτή είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια απασχόλησης. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές, φόροι κλπ).

 

Για την

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»

 

Αυγουστίνος Κάτσαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. – Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από τον παρακάτω σύνδεσμος:

PERILIPSI_ANAKOINOSI PROSLHPS_FARMAKOP_DIM_PALHNIS_5-11-2013

 

                                           

ΔΡΑΣ.Ε.                                                                  

Δράσεις Εθελοντών                                                

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση

Έδρα Προγράμματος: Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο:  210 6081479

Ιστοσελίδα: www.drasemko.gr

                                                                      

 

Αγία Παρασκευή, 27/09/2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
επιλογής και
πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

                                                                                                                         

ΔΙκτυο ΚοινωνικΩν ΔομΩν Αμεσης αντιμετΩπισης του φαινομΕνου της φτΩχειας των ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ‘’ΔΡΑΣ.Ε.’’

 

Έχοντας υπόψη:

 1. την από 22-7-2013 δημοσιοποίηση Πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση και λειτουργία των Δομών της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,
 2. τη διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε, με βάση τα προβλεπόμενα στην ως άνω Πρόσκληση,
 3. την από 16-9-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την κατ’αρχήν έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής,
 4. τη δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής ανά Δομή, καθώς και της συνολικής  κατάταξης των  υποψηφίων, παρέχοντας το δικαίωμα ενστάσεων, όπως όριζε η Πρόσκληση της 22 ας-7-2013,
 5. το γεγονός ότι μέχρι την 24η-9-2013 υποβλήθηκαν τρία αιτήματα αναλυτικής βαθμολογίας και μία ένσταση, τα οποία εξετάσθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. την 24η-9-2013 και, τα οποία  απαντήθηκαν προσωπικά,
 6. την από 24-9-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την οριστική έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής,
 7. το γεγονός ότι μέχρι την 25η-9-2013, ελήφθησαν καθυστερημένα ταχυδρομικώς τέσσερις επιπλέον (εμπρόθεσμες) ενστάσεις, οι οποίες εξετάσθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. την 25η-9-2013 και, οι οποίες  απαντώνται επίσης προσωπικά,
 8. την από 25-9-2013 συμπληρωματική κατά τα ανωτέρω, απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την οριστική έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής,

 

Ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 

1. Συμπληρώνει την από 25-9-2013 δημόσια ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων κατά τα ανωτέρω,

2. Δημοσιοποιεί την επιλογή συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»  στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ως εξής:

 

Δήμος Αγίας Παρασκευής:

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ονοματεπώνυμο

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101α)

1. ΤΖΑΒΑΛΑ ΠΩΛΙΝΑ

– Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102α)

1. ΚΛΗΜΗ ΕΙΡΗΝΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103α)

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104α)

1. ΚΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105α)

1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Μάγειρας (106α)

1. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Βοηθός Μάγειρα (107α)

1. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Καθαριστής (108α)

1. ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΚΑΨΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Φαρμακοποιός (109α)

1. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

16 άτομα

 

 

Δήμος Παλλήνης:

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ονοματεπώνυμο

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101β)

1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τράπεζα Χρόνου

2. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Τράπεζα Χρόνου

3. ΑΡΜΠΕΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102β)

1. ΤΣΟΜΠΑΝΙΣΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΡΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

3. ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103β)

1. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΟΛΓΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104β)

1. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105β)

1. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΚΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Φαρμακοποιός (109β)

1. ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

13 άτομα

 

Στους παραπάνω θα γίνει πρόταση συνεργασίας δύο ετών, κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. Εάν κάποιος από τους επιλεγόμενους αρνηθεί ή δηλώσει αδυναμία, τότε θα γίνει πρόταση συνεργασίας στον επόμενο της δημοσιοποιηθείσας κατάταξης της 17ης-9-2013 για την συγκεκριμένη Δομή κ.ο.κ.

 

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.» θα ήθελε να ευχαριστήσει εκ νέου όλους τους υποψηφίους για την ανταπόκρισή τους και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Για την

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»

 

Αυγουστίνος Κάτσαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. – Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από τον παρακάτω σύνδεσμος:
SYMPLHR ANAKOINOSI TELIKON APOTELESMATON DOMON_26-9-2013

                                           

ΔΡΑΣ.Ε.                                                                  

Δράσεις Εθελοντών                                                

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση

Έδρα Προγράμματος: Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο:  210 6081479

Ιστοσελίδα: www.drasemko.gr

                                                                      

 

Αγία Παρασκευή, 25/09/2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
επιλογής και
πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

                                                                                                                         

ΔΙκτυο ΚοινωνικΩν ΔομΩν Αμεσης αντιμετΩπισης του φαινομΕνου της φτΩχειας των ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ‘’ΔΡΑΣ.Ε.’’

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. την από 22-7-2013 δημοσιοποίηση Πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση και λειτουργία των Δομών της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,
 2. τη διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε, με βάση τα προβλεπόμενα στην ως άνω Πρόσκληση,
 3. την από 16-9-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την κατ’αρχήν έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής,
 4. τη δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής ανά Δομή, καθώς και της συνολικής  κατάταξης των  υποψηφίων, παρέχοντας το δικαίωμα ενστάσεων, όπως όριζε η Πρόσκληση της 22 ας-7-2013,
 5. το γεγονός ότι υποβλήθηκαν τρία αιτήματα αναλυτικής βαθμολογίας και μία ένσταση, τα οποία εξετάσθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. την 24η-9-2013 και, τα οποία στη συνέχεια απαντώνται προσωπικά,
 6. την από 24-9-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την οριστική έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής,

Ανακοινώνει

Την επιλογή συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»  στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ως εξής:

 

Δήμος Αγίας Παρασκευής:

 

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ονοματεπώνυμο

 

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101α)

1. ΤΖΑΒΑΛΑ ΠΩΛΙΝΑ

– Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102α)

1. ΚΛΗΜΗ ΕΙΡΗΝΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103α)

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104α)

1. ΚΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105α)

1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Μάγειρας (106α)

1. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Βοηθός Μάγειρα (107α)

1. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Καθαριστής (108α)

1. ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΚΑΨΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Φαρμακοποιός (109α)

1. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

16 άτομα

 

 

Δήμος Παλλήνης:

 

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ονοματεπώνυμο

 

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101β)

1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τράπεζα Χρόνου

2. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Τράπεζα Χρόνου

3. ΑΡΜΠΕΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102β)

1. ΤΣΟΜΠΑΝΙΣΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΡΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

3. ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103β)

1. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΟΛΓΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104β)

1. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105β)

1. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΚΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Φαρμακοποιός (109β)

1. ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

13 άτομα

 

 

Στους παραπάνω θα γίνει πρόταση συνεργασίας δύο ετών, κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. Εάν κάποιος από τους επιλεγόμενους αρνηθεί ή δηλώσει αδυναμία, τότε θα γίνει πρόταση συνεργασίας στο επόμενο της δημοσιοποιηθείσας κατάταξης της 17ης-9-2013 για την συγκεκριμένη Δομή κ.ο.κ.

 

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.» θα ήθελε να ευχαριστήσει και πάλι όλους τους υποψηφίους για την ανταπόκρισή τους.

Για την

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»

 

Αυγουστίνος Κάτσαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. – Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από τον παρακάτω σύνδεσμος:

ANAKOINOSI TELIKON APOTELESMATON DOMON_25-9-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

επιλογής και πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΔΙκτυο ΚοινωνικΩν ΔομΩν Αμεσης αντιμετΩπισης του φαινομΕνου της φτΩχειας των ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ‘’ΔΡΑΣ.Ε.’’

Έχοντας υπόψη:

 1. την από 22-7-2013 δημοσιοποίηση Πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση και λειτουργία των Δομών της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,
 2. τη διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε, με βάση τα προβλεπόμενα στην ως άνω Πρόσκληση,
 3. την από 16-9-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την κατ’αρχήν έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής

Ανακοινώνει

Την επιλογή συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»  στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ως εξής:

Δήμος Αγίας Παρασκευής:

 

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ονοματεπώνυμο

 

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101α)

1. ΤΖΑΒΑΛΑ ΠΩΛΙΝΑ

– Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102α)

1. ΚΛΗΜΗ ΕΙΡΗΝΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103α)

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104α)

1. ΚΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105α)

1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Μάγειρας (106α)

1. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Βοηθός Μάγειρα (107α)

1. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Καθαριστής (108α)

1. ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΚΑΨΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Φαρμακοποιός (109α)

1. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

16 άτομα

 

 

 

Δήμος Παλλήνης: 

 

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ονοματεπώνυμο

 

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101β)

1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τράπεζα Χρόνου

2. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Τράπεζα Χρόνου

3. ΑΡΜΠΕΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102β)

1. ΤΣΟΜΠΑΝΙΣΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΡΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

3. ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103β)

1. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΟΛΓΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104β)

1. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105β)

1. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΚΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Φαρμακοποιός (109β)

1. ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

13 άτομα

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα συνολικά αποτελέσματα της κατάταξης των Αιτήσεων που κάλυψαν τα προαπαιτούμενα κριτήρια, ανά κατηγορία Δομών σε ξεχωριστά αρχεία για κάθε Δήμο:

 • στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.drasemko.gr),
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής (www.agiaparaskevi.gr),
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης (www.pallini.gr‎).

και στα παρακάτω αρχεία:

PINAKAS APOTELESMATON DOMON PALLHNHS_17-9-2013

PINAKAS APOTELESMATON DOMON AG PARASK_17-9-2013

Δεν κάλυψαν τα προαπαιτούμενα κριτήρια (Ενότητα Α Πρόσκλησης «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής») και δεν αξιολογήθηκαν στα επόμενα βήματα της Πρόσκλησης οι παρακάτω:

 

 

Όνομα

Επώνυμο

Αρ. Πρωτ. Αίτησης

Αποτέλεσμα

ON/OFF

1

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΗΜΑ

113

Απορρίπτεται

2

ΜΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

151

Απορρίπτεται

3

ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ

184

Απορρίπτεται

4

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΛΟΥΚΑΣ

195

Απορρίπτεται

5

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ

214

Απορρίπτεται

6

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

239

Απορρίπτεται

7

ΕΙΡΗΝΗ

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

283

Απορρίπτεται

8

ΜΑΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

330

Απορρίπτεται

9

ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

331

Απορρίπτεται

10

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ

332

Απορρίπτεται

11

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΠΑΝΤΑΖΗ

333

Απορρίπτεται

12

ΗΛΙΑΣ

ΛΙΑΠΗΣ

334

Απορρίπτεται

13

ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ

335

Απορρίπτεται

14

ΑΣΗΜΙΝΑ

ΜΕΡΤΖΑΝΗ

336

Απορρίπτεται

15

ΜΑΡΙΑ

ΚΛΑΔΗ

337

Απορρίπτεται

16

ΜΑΡΙΑ ΝΤΙΑΝΑ

ΚΑΝΔΕΙΡΑΚΗ

338

Απορρίπτεται

17

ΑΝΝΑ

ΔΟΛΑΠΤΣΗ

339

Απορρίπτεται

18

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΚΚΙΝΟΥ

343

Απορρίπτεται

19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΝΑΗ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ

344

Απορρίπτεται

20

ΙΟΥΛΙΑ

ΚΟΚΚΑ

345

Απορρίπτεται

21

ΣΟΦΙΑ

ΚΟΡΔΙΤΣ

346

Απορρίπτεται

22

ΜΑΡΙΑ

ΣΕΦΕΡΛΗ

347

Απορρίπτεται

23

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΥΛΩΝΗ

348

Απορρίπτεται

24

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΤΣΙΚΗ

349

Απορρίπτεται

25

ΣΟΦΙΑ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ

351

Απορρίπτεται

26

ΜΑΡΙΑ

ΚΑΜΑΤΣΙΑ

356

Απορρίπτεται

 

Κατά των αποτελεσμάτων που δημοσιοποιούνται, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013.

 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με ταχυμεταφορά ή με συστημένη επιστολή (με σφραγίδα ταχυδρομείου 20-9-2013) στην έδρα του Δικαιούχου Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.» για το Πρόγραμμα (Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής  – Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ – Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή). Όπως αναφερόταν στην Πρόσκληση, της ενστάσεως θα επιληφθεί το Δ.Σ. του Φορέα. Οι ενστάσεις θα απαντηθούν προσωπικά.

 

Η ανακοίνωση τελικής επιλογής θα γίνει με την ίδια δημόσια διαδικασία.

 

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.» θα ήθελε να ευχαριστήσει δημόσια όλους τους υποψηφίους για την ανταπόκρισή τους.

 

 

Για την

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»

 

 

Αυγουστίνος Κάτσαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. – Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «Δράσεις Εθελοντών» (ΔΡΑΣ.Ε.), σε σύμπραξη με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης ανακοινώνει τη διαδικασία πρόσληψης είκοσι εννέα (29) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για τη προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Αναλυτικότερα, ακολουθεί σχετική προκήρυξη.

ANAKOINOSI PROSLHPSIS PROSOPIKOY DOMON

PERILIPSI ANAKOINOSIS PROSOPIKOY DOMON

ENTYPO AITHSHS DRASE_NEW

DRASE DIEYKRINHSEIS 24-7-2013

Ένα μικρό βότανο που φυτρώνει στη βορειοδυτική Παραγουάη ίσως αποδειχθεί το «ιερό δισκοπότηρο» της βιομηχανίας τροφίμων. Η στέβια, παραδοσιακό γλυκαντικό των αυτοχθόνων Γουαρανών, είναι 300 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη, χωρίς καθόλου θερμίδες.

Ο θάμνος, με την επιστημονική ονομασία Stevia rebaudiana bertoni, τράβηξε την προσοχή της εταιρείας Coca Cola, η οποία σκοπεύει τώρα να ζητήσει έγκριση κυκλοφορίας για ένα γλυκαντικό με βάση τη στέβια που θα κυκλοφορήσει με την εμπορική ονομασία Rebiana. Στις περισσότερες χώρες, πάντως, η στέβια δεν έχει εγκριθεί για χρήση στα τρόφιμα. Στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία Τροφίμων και φαρμάκων προς το παρόν θεωρεί το βότανο «μη ασφαλές πρόσθετο τροφίμων», ενώ η ΕΕ επιτρέπει την πώληση μόνο ως συμπλήρωμα διατροφής και ως συστατικό καλλυντικών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για ανεπιθύμητες δράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Αντιθέτως, έρευνες του Πανεπιστημίου της Ασουνσιόν στην Παραγουάη έχουν δείξει ότι η στέβια διαθέτει αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι η κρυσταλλική γλυκιά ουσία της στέβια είναι σταθερή σε θερμοκρασία έως και 200 βαθμών Κελσίου, ιδιότητα που επιτρέπει τη χρήση της στη μαγειρική, σε αντίθεση με τη συνθετική ασπαρτάμη. Η στέβια είναι ήδη δημοφιλές γλυκαντικό στην Κίνα, η οποία μάλιστα έχει ξεπεράσει την Παραγουάη σε παραγωγή στέβια. Η Κίνα καλλιεργεί σήμερα στέβια σε 200.000 στρέμματα, ενώ οι καλλιέργειες στην Παραγουάη περιορίζονται στα 15.000 στρέμματα παρά την εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς. Η Παραγουάη προσπαθεί τώρα να αναγνωριστεί διεθνώς ως χώρα προέλευσης του μαγικού βοτάνου.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι η στέβια κατέχει σημαντική θέση στην αγορά της Λατινικής Αμερικής, της Κίνας, της Μαλαισίας, της Νοτίου Κορέας και της Ιαπωνίας (50% της αγοράς), στην οποία μάλιστα έχει απαγορευθεί από το 1970 η χρήση συνθετικών γλυκαντικών ουσιών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται η διάθεσή της στο εμπόριο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1991 απαγορεύθηκε η εισαγωγή της και η χρήση της ως γλυκαντικής ουσίας, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη για την επικινδυνότητά της, ούτε στους Ινδιάνους Γκουαράνι που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες στέβιας, ούτε και στους καταναλωτές των χωρών όπου αυτό το προϊόν κυκλοφορεί εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα ο εθνικός φορέας φαρμάκων και τροφίμων των ΗΠΑ (FoodandDrugAdministration) δεν είχε δεχθεί καμία καταγγελία για το προϊόν που απαγόρευσε, ενώ έχει δεχτεί 7.000 για την ασπαρτάμη, η οποία ωστόσο εξακολουθεί να κυκλοφορεί στο εμπόριο χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Όμως, το 1995, ενέδωσε στις πιέσεις καταναλωτών και παραγωγών στέβιας και επέτρεψε την κυκλοφορία της υπό τον όρο να χαρακτηρίζεται ρητά «συμπλήρωμα διατροφής».

Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγορεύει την κυκλοφορία της στέβιας λόγω …έλλειψης επαρκών στοιχείων για την μη επικινδυνότητά της! Μάλιστα, η Επιτροπή αγνόησε το 2000 τις εργασίες των ερευνητών του βελγικού Καθολικού Πανεπιστημίου του Λουβαίν, οι οποίες αποδείκνυαν με κατηγορηματικό τρόπο ότι η κατανάλωση αυτού του φυτού δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παγώσουν οι πρώτες πειραματικές καλλιέργειες του φυτού στη Νότια Ευρώπη, στην οποία φαίνεται ότι μπορεί να ευδοκιμήσει. Αυτή η απαγόρευση μπορεί να οφείλεται, εκτός από τις πιέσεις του λόμπι της βιομηχανίας ζάχαρης και στην δυνατότητα για καλλιέργεια αυτού του φυτού από τον κάθε καταναλωτή στο μπαλκόνι του!

Έτσι, αυτή τη στιγμή, ο μοναδικός τρόπος για να προμηθευτεί κανείς στην Ευρώπη αυτήν την ουσία είναι τα καταστήματα με συμπληρώματα διατροφής και μερικές επιχειρήσεις που πουλάνε σπόρους, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση το φυτό παρουσιάζεται ως καλλωπιστικό. Μάλιστα, στην Γαλλία ασκήθηκε πρόσφατα ποινική δίωξη ενάντια στην εταιρία GuayapiTropical, επειδή διέθετε στο εμπόριο την πράσινη στεβιοσίδη. Ωστόσο, πολλοί πιστεύουν ότι αυτή η δίκη μπορεί να αποτελέσει μια αποφασιστική καμπή για την τύχη του φυτού στην Ευρώπη.

Χρήσεις Στέβιας

Η στέβια αποτελεί πηγή πολύ χρήσιμων φυσικών χημικών ουσιών, όπως η στεβιοσίδη (φυσική γλυκαντική ουσία), η γιββερελλίνη (φυτοορμόνη), η χλωροφύλλη (φυσική χρωστική), φυτοστερόλες (Ιατρική, τρόφιμο), ισοστεβιόλη (Ιατρική), κ. α.

Σπουδαιότερη από αυτές και για την οποία κυρίως καλλιεργείται σήμερα η Στέβια είναι η στεβιοσίδη μία φυσική γλυκαντική ουσία, έως και 300 φορές ποιο γλυκιά από τη ζάχαρη, το ίδιο γλυκιά με συνθετικές γλυκαντικές ουσίες αλλά χωρίς τα προβλήματα για την υγεία που έχουν αυτές, με σχεδόν μηδενική θερμιδική περιεκτικότητα. Τα φύλλα χρησιμοποιούνται ως χλωρά ή ξηρά, τριμμένα ή αλεσμένα. Οι μεγαλύτεροι χρήστες της στεβιοσίδης είναι η βιομηχανία τροφίμων-ποτών-ζαχαροπλαστική (υποκαθιστά τη ζάχαρη και την πράσινη χρωστική) και η Ιατρική (για τους διαβητικούς). Σε ορισμένες χώρες (ΗΠΑ. κ.α.) επιτρέπεται μόνο ως διαιτητικό συμπλήρωμα, ενώ σε άλλες χώρες (Ιαπωνία από το 1971, Βραζιλία, κ.α.) ως υποκατάστατο της ζάχαρης, ως συμπλήρωμα διατροφής και ως διαιτητικό συμπλήρωμα.

Στη Στέβια αποδίδονται επιπλέον ιδιότητες όπως αντιυπερτασικές, αντιβακτηριακές, αντιοξειδωτικές, προληπτικό τερηδόνας, ρυθμιστής σακχάρου στο αίμα, καρδιοτονωτικό, επουλωτικό, περιποιητικό δέρματος. Η αξία του φυτού αυτού όπως καταλαβαίνει κανείς είναι τεράστια καθώς μπορεί να γίνει και βιομηχανική εκμετάλλευση του αλλά έχει νόημα κάθε σπίτι που έχει ένα μικρό κήπο να διατηρεί μια με δύο γλάστρες με φυτά στέβιας για τις καθημερινές ανάγκες του σπιτιού. Η στέβια μπορεί να χρησιμοποιηθεί φρέσκια αλλά και αποξηραμένη, στο φαγητό, σε σαλάτες, σε γλυκά, σε ποτά. Η ποσότητα που απαιτείται είναι ελάχιστη χάρις την μεγάλη γλυκαντική της δύναμη οπότε ουσιαστικά προσθέτει μηδέν θερμίδες στο σκεύασμα ή στο αφέψημαστο οποίο προστίθεται.
Η στέβια στην άγρια της κατάσταση στο ιθαγενές της περιβάλλον είναι ένα πολυετές φυτό που φυτρώνει σε αμμώδη, μικρής γονιμότητας εδάφη στις άκρες ποταμών και ρεμάτων. Αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό φυτό όσον αφορά τις συνθήκες ανάπτυξης του. Χωρίς κλάδεμα γίνεται περίπου 2 πόδια ψηλό δηλαδή περίπου 60 εκατοστά. Οι ανάγκες του σε έδαφος είναι αρκετά ταπεινές οπότε οποιοδήποτε μείγμα για γλάστρες με ουδέτερο ή ελαφρά όξινο  είναι μια χαρά. Η στέβια είναι ένα τρυφερό φυτό που δεν αντέχει το χειμερινό ψύχος. Σε βόρειες χώρες καλλιεργείται ως μονοετές αλλά σε χώρες όπως την δική μας μπορεί να καλλιεργηθεί σαν τρυφερό πολυετές και με μια μικρή προστασία κατά τις ημέρες του χειμώνα με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να επιβιώσει για όλο το έτος.

Για να απαντηθεί το ερώτημα, θα πρέπει να δοθούν και αντίστοιχα στοιχεία. Στη συνέχεια του κειμένου καταθέτουμε έννοιες από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, ώστε ο αναγνώστης να γνωρίσει, να κρίνει, να συγκρίνει και, φυσικά, να πάρει θέση ή να μείνει απλώς παρατηρητής.
Κοινωνία των Πολιτών είναι το σύνολο των συνειδητοποιημένων πολιτών που έχουν αρνηθεί να εκχωρούν την πολιτική τους εκπροσώπηση σε κομματικούς ή άλλους παράγοντες, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι πρωτοβουλίες και δράσεις εθελοντικού χαρακτήρα (δίχως τη συμμετοχή του κέρδους). Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η εθελοντική δραστηριοποίηση σε αποστολές ωφέλιμες για την κοινωνία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι οι οργανώσεις, οι σύλλογοι, τα σωματεία που έχουν στο ιδρυτικό τους καταστατικό σαφείς και ξεκάθαρες θέσεις για τη λειτουργία τους έξω από τα κόμματα, το κράτος και την αγορά.
Γεωγραφικό πεδίο δράσης οφείλει να είναι οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή εντός ή εκτός συνόρων και όπου το ανθρωπογενές ή το φυσικό περιβάλλον υποφέρει ή δοκιμάζεται.
(Ανθρωπιστικές αποστολές, μεγάλα διεθνή συλλαλητήρια και διαμαρτυρίες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.)
Είναι επαρκής ο έλεγχος για την οικονομική διαχείριση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων;
Η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του ελέγχου είναι συνδυασμός της δραστηριότητας και της κοινωνικής και οικονομικής διαφάνειας των μελών κάθε φορέα, αφού όλοι έχουμε ονοματεπώνυμο και κοινωνική δράση.
Αφού υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία γιατί υπάρχει η αναγκαιότητα ύπαρξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων;
Σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα θα προσπαθήσω να καταθέσω προσωπική εμπειρία και γνώση με τη δεκαετή και πλέον επαφή και προβληματισμό με τον εθελοντισμό και την Κοινωνία των Πολιτών.
Τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία βάσει του συντάγματος και της ισχύουσας νομοθεσίας κάθε κράτους. Δανείζομαι το φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών και τις καταστροφικές επιπτώσεις και ας το πάρουμε ως παράδειγμα για να αναδειχθεί ή ανάγκη ή όχι της δράσης για την Κοινωνία των Πολιτών.
Η εποχή που ζούμε έχει ιστορικά πρωτοφανή χαρακτηριστικά. Το μέγεθος της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων, ακόμη και μη ανανεώσιμων, οδηγεί τον πλανήτη μας –μοναδικό για την ικανότητά του να στηρίζει τη ζωή- στην υπερθέρμανση, με καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στον ανθρώπινο πολιτισμό, όσο και στα υπόλοιπα ζωντανά είδη. Αιτία για την παραπάνω ζοφερή προοπτική είναι η άπληστη χρήση ενέργειας προερχόμενης από καύση ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο). Το τι σημαίνει αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι βλέποντας ακραία καιρικά φαινόμενα, μακρές περιόδους ξηρασίας, καύσωνες και από την άλλη μεριά πλημμύρες χωρίς προηγούμενο. Το επίσημο φετινό πόρισμα της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC) αναφέρει ότι αν οι σημερινές τάσεις δεν ανακοπούν αναμένονται:
Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη από 1,1 έως 6,4 βαθμούς Κελσίου έως το 2100.
Άνοδος της στάθμης των ωκεανών έως το τέλος του αιώνα κατά 18 έως 59 εκατοστά. Ένταση της δραστηριότητας των τροπικών κυκλώνων και τυφώνων, με πιθανότητα 66%.
Το δεύτερο μισό του 21ου αιώνα το κάλυμμα επιπλέοντος πάγου θα εξαφανίζεται το καλοκαίρι από την Αρκτική. Ξηρασίες αναμένονται με αυξημένη συχνότητα σε όλο τον πλανήτη.
Στην εύκρατη ζώνη και ειδικότερα στη μεσογειακή λεκάνη, όπου ανήκει και η χώρα μας, ενισχύεται δραματικά η πιθανότητα ερημοποίησης, κάτι που για τη νότια Ελλάδα θα σημάνει ότι καλλιεργήσιμα ή δασικά εδάφη θα μετατραπούν σε ξηρές πετρώδεις εκτάσεις με αραιή βλάστηση.
Ας καταγράψουμε την ελληνική πραγματικότητα
Οι επιδόσεις μας, κατά την καταγραφή του WWF Ελλάδας, σχετικά με την κλιματική αλλαγή είναι σχεδόν απογοητευτικές και τα στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα:
Κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και την εισαγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στον οικιακό τομέα δεν έχουν εφαρμοστεί.
Καταλαμβάνουμε την 41η θέση επί συνόλου 53 χωρών αναφορικά με τα μέτρα που έχουμε λάβει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Βρισκόμαστε πολύ πίσω.
Αντί όμως της λήψης μέτρων για μετρίαση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, μαθαίνουμε ότι προγραμματίζεται η κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτρισμού από λιθάνθρακα και λιγνίτη!
Υποχρέωση της Κοινωνίας των Πολιτών είναι:
• Καθένας από εμάς να λάβει απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι του και το χώρο εργασίας του
• Να πιέσουμε αποτελεσματικά το πολιτικό σύστημα, ώστε να πετύχουμε ριζική μεταβολή του ενεργειακού προτύπου ΤΩΡΑ!

Να απαιτήσουμε:
• Εγκατάλειψη κάθε σχεδίου για νέες ανθρακικές μονάδες
• Εθνικό σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας εξειδικευμένο ανά τομέα (δόμηση, βιομηχανία, κατοικίες, μεταφορές)
• Ταχεία ψήφιση ενός αποτελεσματικού χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ
• Βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας μέσω επανάχρησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης
• Αλλαγή του καταναλωτικού και διατροφικού μοντέλου με περιορισμό της υπερκατανάλωσης κρέατος, δεδομένου ότι η κτηνοτροφία συμβάλλει σημαντικά με την εκπομπή μεθανίου στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
• Πλατιά ενημέρωση του πληθυσμού για την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ΑΠΕ, το παγκόσμιο πρόβλημα, ώστε να στηριχθεί και σε ατομικό επίπεδο η αλλαγή ενεργειακής συμπεριφοράς
• Απόρριψη της επικίνδυνης πυρηνικής ενέργειας.

Θα πρέπει να τους θεωρήσουμε πια ως τους σοβαρότερους μοντέρνους ρύπους. Αναφέρομαι στα αιωρούμενα μικροσωματίδια, την επικίνδυνη παρουσία των οποίων είχαν επισημάνει στις αρχές του 2002 οι ημερήσιες εφημερίδες, προκαλώντας αντιδράσεις της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, τα αιωρούμενα μικροσωματίδια είναι ο τοξικότερος αέριος ρύπος που αναπνέουμε και είναι η αιτία για καρκίνους του πνεύμονα, εγκεφαλοπάθειες και βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Οι ερευνητές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας μελέτησαν την επίδραση των μικροσωματιδίων στην ανάπτυξη του εμβρύου και για πρώτη φορά συνέδεσαν τους ρύπους με την ομαλή ανάπτυξη των πνευμόνων προτού καν το παιδί έλθει στη ζωή.
Γιατί αφορούν τα γραφόμενα τον κάτοικο της Αγίας Παρασκευής;
Διότι η πόλης μας, σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, έχει καταγράψει πανελλήνιο ρεκόρ αιωρούμενων σωματιδίων PM10 με 109 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Για την ακρίβεια των στοιχείων: εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ στις 20 Σεπτεμβρίου 2006 και ημερομηνία μέτρησης ρύπου Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2006.
Στα στοιχεία της πιο πάνω μέτρησης θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του πως το όριο συναγερμού είναι τα 50 μικρογραμμάρια.
Τα σωματίδια αυτά βομβαρδίζουν καθημερινά τον ανθρώπινο οργανισμό, σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες σε σταθερή εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες.
Η κύρια πηγή αυτών των μοντέρνων ρύπων είναι:
 • Τo έδαφος, η γύρη, τα αιωρήματα της θάλασσας, η σκόνη
 • Τα πετρελαιοκίνητα οχήματα
 • Οι μεγάλες ειδικές βιομηχανίες τσιμέντου, λιγνίτη κ.ά.
 • Η κεντρική θέρμανση, οι οικοδομές, τα φθαρμένα ελαστικά, η κακή ποιότητα των οδοστρωμάτων, τα φρένα κ.ά.
 • Το κοκτέιλ που δίνει τις υψηλότερες τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια είναι η μεγάλη θερμοκρασία και η υγρασία.

Κρατάμε πως το 70% του ρύπου προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων.
Οι μοντέρνοι αυτοί ρύποι έχουν μια παγκόσμια παρουσία, όπως αυτή της Ρώμης, του Τορίνου, του Λονδίνου, της Λιντς, της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες.
Εκτιμάται ότι σχεδόν στα 2/3 των χωρών της δυτικής και βόρειας Ευρώπης η μέση ετήσια τιμή των αιωρούμενων σωματιδίων βρίσκεται στα άνω των 50 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο.
Για τη σαφή εικόνα του αναγνώστη παραθέτουμε τα σημεία που βρίσκονται οι σταθμοί μέτρησης των αιωρούμενων σωματιδίων: Αγία Παρασκευή, Αριστοτέλους, Γουδί, Θρακομακεδόνες, Λυκόβρυση, Μαρούσι, Πανεπιστημιούπολη, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη 94 σταθμοί, Πάτρα 2 σταθμοί, Λάρισα, Βόλο, Ηράκλειο, Κοζάνη, Πτολεμαϊδα. Εκτός Αττικής οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη (Κορδελιό), Πτολεμαϊδα και Λάρισα.
Αγαπητοί αναγνώστες της στήλης, κλείνοντας αυτό το κείμενο, θα ήθελα ίσως για πρώτη φορά και ίσως όχι για τελευταία να κάνω και κάποιες διαπιστώσεις φυσικά όχι ευχάριστες.
Περιμένω χρόνια τώρα με αγωνία κάποιες κινήσεις και ίσως κάποιες ενέργειες αυτών που κυρίως διαχειρίζονται την υγεία μας.
Κατά πρώτον από το Υπουργείο Υγείας και κατά δεύτερον από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση από τους «Βουλευτάδες», τους Δημάρχους, τους Νομάρχες, τους Περιφερειάρχες και όσους τελούν ως υποψήφιοι από καιρό σε καιρό.
Εάν οι πιο πάνω εκτιμούν πως ο μολυσμένος αέρας που αναπνέουμε όλοι είναι θέμα πρωτεύον, τότε ας πουν μια κουβέντα, ας κάνουν μια πρόταση, ας μας δώσουν μια υπόσχεση έστω, για τον αέρα που αναπνέουμε, άλλως ας πάρουμε όλοι μια βαθιά ανάσα και ας σκεφτούμε..

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΡΑΣ.Ε.

 

Το διοικητικό Συμβούλιο του ΔΡΑΣ.Ε. αποτελείται από τους

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κάτσαρης Αυγουστίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καπρής Αρτέμης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μικελέτης  Κωνσταντίνος

ΤΑΜΙΑΣ: Δελφάκη  Μαρία

 

ΜΕΛΗ:

Εξάρχου-Βοτσίδη Χρυσούλα

Ευδοκιά Αγγελική

Μπουλουγρά  Αναστασία

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Στις μέρες μας όλη η επιστημονική κοινότητα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την υπερθέρμανση του πλανήτη ως αποτέλεσμα του φαινομένου του θερμοκηπίου, πολίτες σε όλο τον κόσμο γίνονται θεατές ή και θύματα ασυνήθιστων ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ ζωικά και φυτικά είδη απειλούνται με εξαφάνιση. Ως κύριος επιβαρυντικός παράγοντας αυτής της περιβαλλοντικής ανισορροπίας ενοχοποιείται η ενέργεια, οι μηχανισμοί και τα συστήματα μετατροπής, μεταφοράς και χρήσης της.

 

Σύμφωνα με ειδική έρευνα της Ε.Ε. προκύπτει ότι:

-To 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης δαπανάται στα κτίρια.

-Το 8% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης σε ένα μέσο κτίριο δαπανάται από τις συσκευές που παραμένουν σε αναμονή (stand-by).

Η βιομηχανία καταναλώνει μόλις 29% και ο εμπορικός τομέας 26%.

 

Είναι λοιπόν σημαντικό να αλλάξουμε όλοι την συμπεριφορά μας απέναντι στην χρήση της ηλεκτρικής κυρίως ενέργειας καθώς τα blackouts αυξάνονται και δαπανώνται τεράστια ποσά κάθε χρόνο για την συντήρηση των δικτύων διανομής.

Ο ρόλος των γονέων είναι καθοριστικός στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά. Η συμπεριφορά και οι συνήθειες γεννιούνται στο οικογενειακό περιβάλλον και οι γονείς αποτελούν το παράδειγμα για όλα αλλά και για τη συμπεριφορά με σεβασμό στο περιβάλλον και την εκμάθηση  της σημασίας της εξοικονόμησης  ενέργειας.

Τα αποτελέσματα ερευνών που εκπονούνται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια ενισχύουν ολοένα και περισσότερο την άποψη πως μια ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς και του τρόπου ζωής γενικότερα.

Η ευαισθητοποίηση λοιπόν των πολιτών και η αλλαγή της συμπεριφοράς, με στόχο την επίτευξη ενεργειακών και οικονομικών οφελών, είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εφαρμογή των παρακάτω συμβουλών στα ελληνικά νοικοκυριά μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Στον κλιματισμό

 1. Πριν αποφασίσετε να αγοράσετε κλιματιστικό, ενημερωθείτε για την ενεργειακή του κατανάλωση, δεδομένου ότι μπορεί να αυξήσει σημαντικά το λογαριασμό σας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
 2. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή για το κλιματιστικό σας.
 3. Ρυθμίζετε το κλιματιστικό χρησιμοποιώντας ένα καλό θερμόμετρο τοίχου και μην επιδιώκετε θερμοκρασία χαμηλότερη από 26ο C το καλοκαίρι και μεγαλύτερη από 18o C το χειμώνα.
 4. Χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα που καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια σε σχέση με το κλιματιστικό. Η καλύτερη θέση για έναν ανεμιστήρα είναι η οροφή. Ο ανεμιστήρας οροφής μας δροσίζει, ενώ καταναλώνει ενέργεια όσο και ένας κοινός λαμπτήρας φωτισμού.
 5. Φροντίστε τα παράθυρα να είναι κλειστά όταν λειτουργεί το σύστημα κλιματισμού για να μη χάνεται πολύτιμη ενέργεια.
 6. Τοποθετήστε ανοιχτόχρωμες τέντες στα νότια και δυτικά παράθυρα. Με τον τρόπο αυτό η ηλιακή ακτινοβολία μειώνεται ως και 75%.
 7. Βάφετε τους εξωτερικούς τοίχους με ανοικτά χρώματα.
 8. Aερίζετε το σπίτι σας τα καλοκαιρινά βράδια.

Θέρμανση

 1. Προτιμήστε τις ηλιόλουστες χειμωνιάτικες μέρες να αφήνετε τον ήλιο να μπαίνει στο σπίτι σας από το να ανάβετε τα καλοριφέρ.
 2. Μην καλύπτετε τα θερμαντικά σώματα με κουρτίνες ή καλύμματα γιατί μειώνεται σημαντικά η απόδοσή τους.
 3. Μη ρυθμίζετε το θερμοστάτη πάνω από τους 18ο C, αν έχετε αυτόνομη θέρμανση. Για κάθε επιπλέον βαθμό σπαταλάτε μέχρι και 10% περισσότερη ενέργεια.
 4. Φροντίστε για τη συντήρηση του καυστήρα από ειδικό τεχνίτη, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
 5. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του σπιτιού, ρυθμίστε το θερμοστάτη σε χαμηλότερη θερμοκρασία, αντί να ανοίξετε τα παράθυρα.

Θερμομόνωση

 1. Όσο καλύτερη είναι η θερμομόνωση στο σπίτι ή το διαμέρισμα που διαμένουμε, τόσο λιγότερη κατανάλωση ενέργειας απαιτείται για τη θέρμανση ή /και το δροσισμό του.
 2. Τα σημεία στα οποία πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας είναι οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον (τοίχοι, παράθυρα, ταράτσες, σκεπές, κ.λπ.).
 3. Ελέγξτε τις πόρτες και τα παράθυρα. Εάν υπάρχουν χαραμάδες, κλείστε τις με μονωτικό υλικό ή σιλικόνη.
 4. Συνιστάται τα βορεινά παράθυρα να έχουν διπλά τζάμια.
 5. Τις κρύες νύχτες του χειμώνα κλείνετε τα εξώφυλλα (παντζούρια), καθώς επίσης και τις κουρτίνες για να διατηρείται η ζέστη.

Ενεργειακή σήμανση Α

 1. Όταν αντικαταστήσετε τις συσκευές σας, προτιμήστε συσκευές µε ενεργειακή σήμανση Α. Ένα ψυγείο ενεργειακής κατηγορίας Α καταναλώνει το 60% της ενέργειας που καταναλώνει ένα ψυγείο κατηγορίας C ή D. Οι συσκευές κατηγορίας Α είναι πιο ακριβές, αλλά η ενέργεια που εξοικονομούν κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, υπερκαλύπτει το κόστος αγοράς.
 2. Με ένα τυπικό κλιματιστικό ενεργειακής κατηγορίας Α, απόδοσης 9000 BTU με 500 ώρες χρήσης τον χρόνο (μια τυπική χρήση για δροσισμό), μπορείτε να εξοικονομήσετε μέχρι και 25 €/χρόνο σε σχέση με ένα κλιματιστικό ενεργειακής κατηγορίας G. Ρωτήστε τον πωλητή πόσα BTU χρειάζονται (κατάλληλη ψυκτική ικανότητα) για τα τετραγωνικά του δωματίου στο οποίο θέλετε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό.

Στην κουζίνα

 1. Φροντίστε τα μαγειρικά σκεύη να εφαρμόζουν σωστά στις εστίες της κουζίνας. Αν τα σκεύη δεν «πατούν» καλά στα μάτια της κουζίνας το φαγητό θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να γίνει και επίσης σπαταλάτε 20-30% περισσότερη θερμότητα και ρεύμα.
 2. Αν το ψυγείο σας δεν έχει αυτόματη απόψυξη, φροντίστε να κάνετε τακτικά απόψυξη.( ένα στρώμα πάγου πάχους 5 χιλιοστών αυξάνει κατά 30% την κατανάλωση ρεύματος).
 3. Σβήστε το φαγητό 5’ λεπτά προτού γίνει . Το μάτι της κουζίνας είναι αρκετά ζεστό ώστε να τελειώσει το φαγητό σας.
 4. Πλυντήριο ρούχων
 5. Εφαρμόζετε τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να εξοικονομείτε ηλεκτρική ενέργεια, νερό και απορρυπαντικό.
 6. Επιλέξτε την αγορά πλυντηρίου που μπορεί να συνδεθεί με ηλιακό θερμοσίφωνα για τη χρήση ζεστού νερού.
 7. Όταν απουσιάζετε, κλείνετε την παροχή νερού του πλυντηρίου.
 8. Επιλέξτε το πλυντήριο με τη μικρότερη κατανάλωση νερού και ρεύματος. Υπάρχουν αρκετές διαφορές από συσκευή σε συσκευή.
 9. Ελέγξτε την ετικέτα ενεργειακής σήμανσης.
 10. Πριν αγοράσετε μια συσκευή ενημερωθείτε για την κατανάλωσή της σε ρεύμα, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές από συσκευή σε συσκευή (ακόμη και στη λειτουργία αναμονής).
 11. Οι μικρές συσκευές γενικά καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα από τις μεγάλες, γι’ αυτό όποτε μπορείτε, προτιμήστε τις.
 12. Είναι αποδεδειγμένο ότι τα ρούχα καθαρίζουν εξίσου καλά στους 60ο C όσο και στους 90ο C. Προτιμήστε λοιπόν τη λειτουργία σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Θερμοσίφωνας

 1. Μη ρυθμίζετε το θερμοστάτη στο θερμοσίφωνα πάνω από τους 60ο C. Ανάψτε το θερμοσίφωνά σας όσο χρειάζεστε, ανάλογα με τις ανάγκες σας για ζεστό νερό και μην τον αφήνετε αναμμένο άσκοπα.
 2. Προτιμήστε το ντους από το μπάνιο στη μπανιέρα. Ξοδεύετε 3 φορές λιγότερο ρεύμα και νερό.
 3. Μην αφήνετε τις βρύσες σας να στάζουν.
 4. Μην αφήνετε το ζεστό νερό να τρέχει άσκοπα.
 5. Προτιμήστε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα αντί ηλεκτρικό για τη θέρμανση του νερού (ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να καλύψει κατά 80% τις ετήσιες ανάγκες σε ζεστό νερό χωρίς να χρειαστεί κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος).

Φωτισμός

 1. Φροντίστε να μη μένουν αναμμένα τα φώτα σε δωμάτια, όταν δεν είναι απαραίτητο.
 2. Προτιμήστε ένα χαμηλό γενικό φωτισμό και τοπικό φωτισμό στα σημεία που το χρειάζεστε.
 3. Προτιμήστε τα ανοικτά χρώματα στους τοίχους του σπιτιού σας, καθώς κάνουν το εσωτερικό περιβάλλον φωτεινότερο.
 4. Να θυμάστε ότι μια κοινή λάμπα πυράκτωσης καταναλώνει ως και τέσσερις φορές περισσότερη ενέργεια από ένα λαμπτήρα φθορισμού που προσφέρει τον ίδιο φωτισμό.
 5. Στην κουζίνα και σε χώρους εργασίας προτιμάτε τις λάμπες φθορισμού.
 6. Οι λάμπες χαμηλής κατανάλωσης (όπως οι νέοι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες που κυκλοφορούν στην αγορά) μπορεί να κοστίζουν περισσότερο από τις κοινές λάμπες, αλλά έχουν οκταπλάσια διάρκεια ζωής και καταναλώνουν τέσσερις φορές λιγότερο ρεύμα.
 7. Να καθαρίζετε τακτικά, και πάντα με προσοχή, τα φωτιστικά σώματα και τους λαμπτήρες.

Νυχτερινό ρεύμα

 1. Κάντε αίτηση στη ΔΕΗ για νυχτερινό ρεύμα.
 2. Μην ξεχνατε πως το φυσικό αέριο μπορεί να καλύψει πολλές ενεργειακές ανάγκες στο σπίτι και το γραφείο.

 

Οι παρακάτω Αρχές Οργάνωσης, Λειτουργίας και Δράσης έχουν εφαρμογή σε όλες τις ΜΚΟ, που θα τις αποδεχθούν εθελοντικά και θα δεσμευθούν να τις εφαρμόσουν με συνέπεια – στο σύνολό τους – σταδιακά.

Έχουν γενική εφαρμογή, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τομέα δραστηριοποίησης, επιμέρους σκοπούς και στόχους κάθε οργάνωσης.

Δεν αντικαθιστούν τις καταστατικές υποχρεώσεις, τους κανόνες, κώδικες και καλές πρακτικές τις οποίες οι οργανώσεις ήδη έχουν υιοθετήσει και ακολουθούν, αλλά τις υποστηρίζουν και ενδεχομένως τις συμπληρώνουν.

Η αποδοχή τους προτρέπει τις οργανώσεις, να χρησιμοποιούν περισσότερο σύνθετα και εξελιγμένα εργαλεία όπως νόρμες, πρότυπα και μοντέλα.

Η εφαρμογή των αρχών στην πράξη, σύμφωνα με την αυτορύθμιση, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της κάθε οργάνωσης.

Ακολουθούν ο ορισμός και η περιγραφή κάθε Αρχής:

Όραμα και Αποστολή

Η ύπαρξη της οργάνωσής μας πηγάζει από την ανάγκη οι πολίτες να δρουν στη δημόσια σφαίρα με τρόπο εθελοντικό και άμεσο, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, με σκοπό την υλοποίηση κοινωνικά ωφέλιμων δράσεων. Η οργάνωσή μας έχει ξεκάθαρη κατεύθυνση, όραμα, αποστολή και δεν επιδιώκει σκοπούς κερδοσκοπικούς. Σεβόμαστε και προασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές.

Ανεξαρτησία, Διαφάνεια και Λογοδοσία

Περιφρουρούμε την ανεξαρτησία μας από κάθε κυβερνητική ή κομματική σύνδεση και επιρροή, καθώς και έναντι προσώπων επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών, οι οποίοι μας επιχορηγούν. Η οργάνωσή μας είναι διαφανής στον τρόπο λειτουργίας, χρηματοδότησης και στις δράσεις της. Λογοδοτούμε στην κοινωνία και τους πολίτες, από τους οποίους και ελεγχόμαστε.

Υπεύθυνη Οργάνωση και Λειτουργία

Διαχειριζόμαστε την οργάνωσή μας μέσω ενός συγκροτημένου πλέγματος καταστατικών αρχών, κανόνων και διαδικασιών, που διασφαλίζει τη δημοκρατική μας διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότητα της δράσης μας. Δύναμή μας είναι η αφοσίωση και η ανάπτυξη των ανθρώπων μας – μελών, εθελοντών, εργαζομένων – και προσπαθούμε συνεχώς να τους εξασφαλίζουμε συνθήκες εργασίας πέρα και πάνω, από όσα καθορίζει η νομοθεσία.

Προσήλωση στην αποτελεσματικότητα

Επιδιώκουμε με τις δράσεις μας χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία ικανοποιούν τις προσμονές των επωφελούμενων, των μελών μας και όλων των συμμέτοχών μας στην κοινωνία. Αποτελούμε πηγή δημιουργίας και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών.

Συνεχής Βελτίωση και Καινοτομία

Αμφισβητούμε κριτικά και δημιουργικά την κατεστημένη τάξη πραγμάτων και αντιλήψεων και ελέγχουμε εποικοδομητικά όσους ασκούν εξουσία. Η οργάνωσή μας μαθαίνει συνεχώς, μέσα από τις δράσεις μας αλλά και από την εμπειρία δραστηριοποίησης άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Ανάπτυξη Συνεργασιών και Δικτύωση

Προωθούμε το διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του χώρου στον οποίο δραστηριοποιούμεθα. Η συνεργασία μας με άλλες οργανώσεις και η δημιουργία δικτύων πολλαπλασιάζει τις δυνατότητές μας και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της δράσης μας. Σε όλες τις περιπτώσεις οι συνεργασίες βασίζονται σε διαφανείς συμφωνίες με αμοιβαίο όφελος για όλες τις πλευρές. Η βούληση μας για συνεργασίες δεν αποδυναμώνει την υπεύθυνη κριτική στάση μας.

TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μέρος της οικολογίας των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας και είναι φαινόμενο σύνθετο που ακολουθεί τους νόμους της φύσης.

Η πλήρης εξάλειψη των δασικών πυρκαγιών, είναι αδύνατη και αποτελεί ουτοπία έστω και αν υπήρχε ο πιο τέλειος αντιπυρικός σχεδιασμός.

Οι δασικές πυρκαγιές, με τη δημιουργία τοπίων καταστροφής επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη ψυχολογία και έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, γιατί συμβάλουν στη σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να συμβάλουν θετικά στη φυσική ανανέωση και αύξηση της βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων και αρνητικά, προκαλώντας την πλήρη υποβάθμιση τους, όταν οι πυρκαγιές είναι επαναλαμβανόμενες σε μικρά σχετικά χρονικά διαστήματα στον αυτό τόπο.

Ο κύκλος υποβάθμισης των δασών ξεκινά με τις πρώτες πυρκαγιές που αρχικά οδηγούν στη μετατροπή τους σε θαμνοτόπους και συνεχιζόμενος ανεξέλεγκτα, οδηγεί σύντομα στην τέλεια υποβάθμιση της παραγωγικής ικανότητας του τόπου, με τελική κατάληξη την ερημοποίηση.

Είναι εύλογη λοιπόν η ανησυχία που υπάρχει και η σημασία που δίνεται στο πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών, με δεδομένο μάλιστα ότι περισσότερο από το 10% της έκτασης της χώρας μας καλύπτεται σήμερα από άγονες και βραχώδεις εκτάσεις, γεγονός οφειλόμενο κατά μεγάλο μέρος στην επανάληψη του κύκλου των πυρκαγιών.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών.

Η διαχείριση κάθε φυσικής καταστροφής έχει σαν βασικό στοιχείο τον προκατασταλτικό σχεδιασμό και τη λήψη προληπτικών μέτρων, έτσι ώστε όταν συμβεί το φαινόμενο να μπορεί να εκτονωθεί μέσα από τα μέτρα και τις υποδομές του προκατασταλτικού σχεδιασμού και η συμπεριφορά του να μην ξεπεράσει τα όρια του μηχανισμού καταστολής.

Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αποτελεί τον ιδεώδη στόχο της αντιπυρικής προστασίας του δασικού και γενικότερα φυσικού περιβάλλοντος.

Ο στόχος αυτός επιδιώκεται μέσα από την άρση των αιτίων που άμεσα ή έμμεσα προκαλούν τις δασικές πυρκαγιές.

Είναι γνωστό ότι οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να προκληθούν από φυσικά αιτία (π.χ. κεραυνοί) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες (κάψιμο σκουπιδιών, υπολείμματα καλλιεργειών, κλπ.). Στην Ελλάδα, ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί ότι είναι μεγάλος.

Αναλύοντας στατιστικά τις αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας διαπιστώνουμε ότι το 35% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια (κακός υπολογισμός στις καύσεις για καθαρισμούς, βραχυκυκλώματα γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ανεξέλεγκτοι χώροι καύσης απορριμμάτων, παραλείψεις η λάθη εκδρομέων κλπ). Ένα μικρότερο ποσοστό περιπτώσεων περίπου 20% οφείλεται σε κακόβουλες ενέργειες και το υπόλοιπο 45% που καταγράφεται σε άγνωστα αιτία κατανέμεται αναλόγως ανάμεσα στην αμέλεια και την πρόθεση. Συνεπώς, εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.

Από τα παραπάνω προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών επιβάλλει τη λήψη μέτρων με τα οποία επιδιώκεται η άρση των αιτίων που άμεσα ή έμμεσα τις προκαλούν, καθώς και τη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων που θα καταστήσουν το έργο της καταστολής περισσότερο αποτελεσματικό.

Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως:

Τη χρήση συστημάτων προσδιορισμού κινδύνου πυρκαγιάς, που καθορίζουν χρονικά την πιθανότητα εκδήλωσης της σε μια περιοχή, με σκοπό την άμεση επέμβαση των δυνάμεων καταστολής.

Την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.

Την εκτέλεση διαφόρων έργων υποδομής που βοηθούν στην εφαρμογή των σχεδίων καταστολής, όπως:

 • Διανοίξεις και βελτιώσεις δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών
 • Κατασκευή και εγκατάσταση δεξαμενών νερού και παρατηρητήριων στα δάση
 • Καθαρισμοί δασικής βλάστησης σε περιοχές υψηλού κινδύνου κ.λ.π.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως αρμόδιο θεσμοθετημένο επιτελικό όργανο, έχοντας ως δεδομένο ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών προϋποθέτει την κατ’ ανάγκη εμπλοκή και συντονισμένη δράση πολλών υπηρεσιών και φορέων και ότι η προληπτική οργάνωση είναι το σημαντικότερο στοιχείο της όλης προσπάθειας, για την προστασία των πολιτών, των οικισμών και των δασών από τις πυρκαγιές , έχει επιλέξει για την αντιμετώπιση του προβλήματος στρατηγικές, που βασίζονται στο διεπιστημονικό σχεδιασμό, την προληπτική οργάνωση και τον κρατικό συντονισμό.

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Ο όρος «κίνδυνος πυρκαγιάς» είναι αρκετά σύνθετος και χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια εκτίμηση σχετικά με:

 • Την ευκολία ανάφλεξης
 • Το ρυθμό εξάπλωσης
 • Τη δυσκολία έλεγχου
 • Τις επιπτώσεις μιας πυρκαγιάς.

Η πιθανότητα για έναρξη μιας πυρκαγιάς ως αποτέλεσμα της παρουσίας και δράσης των γεννεσιουργών αυτής αιτίων ορίζεται ως επικινδυνότητα.

Η επικινδυνότητα μεταβάλεται σε κάθε περιοχή κατά τη διάρκεια του έτους εξαρτώμενη από την ύπαρξη φυσικών ή ανθρωπογενών αιτίων σε συνδιασμό με την ευφλεκτικότητα της καύσιμης δασικής ύλης. Η ευφλεκτικότητα αυτή εξαρτάται απο τα χαρακτηριστικά της καύσιμης δασικής ύλης και τις καιρικές συνθήκες που επιδρούν σε αυτή.

Η γνώση της επικινδυνότητας είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την εκτίμηση του συνολικού κινδύνου πυρκαγιάς σε μία περιοχή.

Η αποφασιστικότερη παράμετρος για τον έγκαιρο έλεγχο μιας πυρκαγιάς και την εν συνεχεία κατάσβεσή της είναι ο χρόνος, ο οποίος παρέρχεται από την στιγμή της έναρξης μιας πυρκαγιάς μέχρι τη στιγμή της επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η εγκατάσταση παρατηρητηρίων (πυροφυλάκεια) μέσα στο δάσος με σκοπό την άμεση αναγγελία της πυρκαγιάς θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα, πλην όμως δεν αποτελεί ολοκληρωμένη λύση, δεδομένου ότι η αναγγελία γίνεται μετά την εκδήλωση της. Οι δυνάμεις καταστολής έχουν το βασικό πλεονέκτημα μόνο όταν γνωρίζουν σε ποια περιοχή υπάρχει η μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, ώστε να μετακινηθούν εκ των προτέρων προς αυτήν, με σκοπό να επέμβουν άμεσα.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, εάν λάβουμε υπόψη ότι ο συνολικός χώρος που λαμβάνουν χώρα οι πυρκαγιές καλύπτει το 80 % της συνολικής έκτασής της, τότε η παρουσία ενός συστήματος πρόβλεψης – εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς κρίνεται επιβεβλημένη.

Για να θεωρηθεί συνεπώς ο αντιπυρικός σχεδιασμός στη χώρα μας ολοκληρωμένος, πρέπει να περιλαμβάνει και ένα σύστημα που να εκτιμά αντικειμενικά τον κίνδυνο και αναλύει το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν και καθορίζουν χρονικά την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μια περιοχή, με σκοπό την άμεση επέμβαση. Η πρόβλεψη αυτή κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αποτελεί στρατηγικό εργαλείο προληπτικού σχεδιασμού και οργάνωσης του αντιπυρικού αγώνα που έχει σαν σκοπό:

 • Τη συγκριτική αντιμετώπιση των δασικών οικοσυστημάτων μιας χώρας, σε δεδομένη χρονική στιγμή, ανάλογα με τον κίνδυνο πυρκαγιάς που διατρέχουν
 • Την υποστήριξη της διοίκησης στη λήψη αποφάσεων
 • Την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.

Η εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιάς σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι βασικές παράμετροι που καθορίζουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία κατατάσσονται σε κλιματολογικές, μορφολογίας εδάφους, χαρακτηριστικών βλαστήσεως και σε κινδύνους που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες (αμέλεια, εμπρησμοί κλπ) και φυσικά αίτια (κεραυνοί).

Λόγω της πολυπλοκότητας του φαινομένου των πυρκαγιών και της συμμετοχής πολλών παραγόντων σε αυτό που ορίζουμε σαν κίνδυνο πυρκαγιάς, μεθοδολογικά έχει υιοθετηθεί η ανάπτυξη συστήματος δεικτών και όχι ενός μόνο δείκτη, με επικρατούσα προσέγγιση την ακολουθούμενη από τα Αμερικανικά συστήματα εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς (Ηνωμένων Πολιτειών – NFDRS και Καναδά – NFFDRS) προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας.

Βασική επιδίωξη των συστημάτων προσδιορισμού κινδύνου πυρκαγιάς είναι η δυνατότητα παρουσίασης των προβλέψεων με τη μορφή θεματικού χάρτη που απεικονίζει τον κίνδυνο, όπως αυτός εκτιμάται στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα μίας χώρας.

Η παρουσίαση των στοιχείων σε μορφή χάρτη, έχει σαν σκοπό τη συγκριτική αντιμετώπιση των διαφόρων περιοχών που απεικονίζονται. Ο χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς συντάσσεται συνήθως σε ψηφιακή μορφή και μπορεί να αναβαθμίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (καθημερινά).

Για τη σύνταξη των χαρτών αυτών λαμβάνονται κυρίως υπόψη οι προβλέψεις των σχετικών με τις πυρκαγιές καιρικών φαινομένων για το επόμενο 24ωρο, η κατάσταση της βλάστησης καθώς και κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που συμβάλει στον προσδιορισμό της επικινδυνότητας μιας περιοχής σε δεδομένη χρονική στιγμή. Η ακρίβεια του χάρτη εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ακρίβεια των μετεωρολογικών προβλέψεων.

Επισημαίνεται ότι η κατάσταση της βλάστησης, ως στοιχείο, συμβάλει στη συνολικότερη εκτίμηση όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς και χαρακτηρίζεται από μη συνεχή μεταβολή, αντίθετα με τις μετεωρολογικές συνθήκες που μεταβάλλονται συνεχώς σε ημερήσια βάση.

Από το έτος 2003 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να εκτιμήσει την κατάστασης της βλάστησης στην έκδοση του ημερήσιου δελτίου πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς που εκδίδει κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, χρησιμοποιεί μεταξύ των άλλων και δορυφορικές εικόνες MODIS TERRA οι οποίες μετά από ειδική επεξεργασία, παρουσιάζουν με κατάλληλο χρωματικό κώδικα την κατάσταση της βλάστησης (ξηρότητα) για όλη την χώρα υπό μορφή θεματικού χάρτη. Η μέθοδος υπολογισμού των δεδομένων των χαρτών βασίζεται σε κανονικοποιημένο δείκτη βλάστησης NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ή άλλους δείκτες.

Οι χάρτες αυτοί κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναβαθμίζονται ανά 10-ήμερο, βασιζόμενοι στην επεξεργασία νεώτερων (πιο επίκαιρης λήψης) δορυφορικών εικόνων. Η αξιοπιστία των χαρτών ελέγχεται με επιτόπιες παρατηρήσεις.

Η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, μια δεδομένη χρονική στιγμή, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κατ’ ανάγκη πυρκαγιά στην περιοχή αυτή. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην συνεχή καταγραφή του ημερήσιου αριθμού πυρκαγιών, όπως αυτές εμφανίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, του εμβαδού της καμένης έκτασης ανά πυρκαγιά και των αιτιών που τις προκάλεσαν, με σκοπό την επαλήθευση των προβλέψεων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια των προσπαθειών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, εκδίδει ημερήσιο δελτίο πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, υπό μορφή θεματικού χάρτη στον οποίο απεικονίζονται 5 επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς, όπως αυτά εκτιμώνται στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας.

Το μέτρο αυτό οδηγεί στην άμεση λήψη προσθέτων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας από τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην αποφυγή άσκοπων επιφυλακών.

Στον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς εμφανίζονται τα διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας, τα οποία και θεωρούνται ως το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος.

Η εκπόνηση του χάρτη ολοκληρώνεται στις 12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία ισχύει. Αμέσως μετά τη σύνταξή του ο χάρτης γίνεται σε ελάχιστο χρόνο διαθέσιμος από το δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), από όπου μπορούν να ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας, καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Στο χάρτη διακρίνονται τέσσερις κανονικές κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με Κατάσταση Συναγερμού. Η έννοια των κατηγοριών αυτών κινδύνου έχει ως εξής:

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή)

Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή.Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.

Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση)

Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Εφόσον υπάρξει αποτελεσματική αντίδραση σε κάθε εκδηλούμενη πυρκαγιά δεν πρέπει να υπάρξουν προβλήματα ελέγχου. Ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός πρέπει να είναι στην κανονική του, για την αντιπυρική περίοδο, καθημερινή στελέχωση και ετοιμότητα.

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Αναμένονται πολλές πυρκαγιές μέσης δυσκολίας ή αρκετές πυρκαγιές που είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν.Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητο να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού σε κάθε επεισόδιο, την αποφυγή οποιασδήποτε χρονοτριβής και την αποστολή επαρκών δυνάμεων για να ολοκληρωθεί γρήγορα το έργο της κατάσβεσης δεδομένης της υπάρχουσας δυσκολίας. Με καλή οργάνωση και ετοιμότητα οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες με επιτυχία.

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών πιθανόν να είναι αρκετά μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και πλήρης στελέχωση των δυνάμεων καταστολής και παραμονή του προσωπικού σε επαφή με τις υπηρεσίες.Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Νομαρχίες, ΟΤΑ, Δασικές Υπηρεσίες, κλπ.) τίθενται σε επιφυλακή και δρουν σε αρωγή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντιπυρικά σχέδια για την κατάσταση κινδύνου επιπέδου 4 (π.χ. αυξάνονται οι περιπολίες πρόληψης και η αστυνόμευση των κρίσιμων δασικών εκτάσεων κλπ.).

Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ)

Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Οι συνθήκες (ισχυρός άνεμος, χαμηλή σχετική υγρασία, υψηλή σχετικά θερμοκρασία, κλπ.) είναι πιθανό να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη κατάσταση με μεγάλο αριθμό πυρκαγιών ακραίας συμπεριφοράς. Επειδή αυτές οι συνθήκες είναι δυνατό να ξεπεράσουν τις συνολικές δυνατότητες του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού, απαιτείται να μεγιστοποιηθούν οι προσπάθειες πρόληψης και η ετοιμότητα του μηχανισμού για άμεση επέμβαση με όλες του τις δυνάμεις. Για την περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχει στο αντιπυρικό σχέδιο αλλά και σε κάθε εμπλεκόμενο στις πυρκαγιές φορέα κατάλληλος σχεδιασμός ετοιμότητας (αύξηση επιφυλακής προσωπικού, διατήρηση επαφής με όλο το προσωπικό και έλεγχοι ετοιμότητας, επίγειες και εναέριες περιπολίες, μηνύματα ενημέρωσης των πολιτών, πλήρης κινητοποίηση Νομαρχιών, στενή παρακολούθηση της κατάστασης με την Ε.Μ.Υ. κλπ.) και συντονισμού με τους άλλους φορείς. Επίσης πρέπει να δίδονται ιδιαίτερες οδηγίες στο προσωπικό.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Είναι γνωστό ότι η πρώτη εμφάνιση της φωτιάς (ανάφλεξη), η οποία στη συνέχεια οδηγεί στην ανάπτυξη της πυρκαγιάς, οφείλεται κατά ποσοστό 99% σε ανάφλεξη της φυτικής ύλης, που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους., π.χ. ξερά χόρτα, κλαδιά, ποώδης βλάστηση, θάμνοι, υπολείμματα υλοτομιών κ.λ.π.

H πορεία εξέλιξης μιας πυρκαγιάς εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την οριζόντια και κατακόρυφη συνέχεια της καύσιμης φυτικής ύλης.

Η δημιουργία συνεπώς ζωνών καθαρισμού γύρω από περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως κατοικημένους χώρους, σκουπιδότοπους, κατασκηνώσεις – χώρους αναψυχής, καθώς και περιοχών που απαιτούν αυξημένη προστασία (π.χ. αναδασώσεις, περιαστικά δάση κ.λ.π). θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ανακοπή της.

Με τον όρο «καθαρισμό» εννοούμε σειρά εργασιών με σκοπό την πλήρη απομάκρυνση της λεπτής διαμέτρου ξερής καύσιμης φυτικής ύλης, που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους (ξερά χόρτα, φύλλα, βελόνες, μικροί θάμνοι κατακείμενα υπολείμματα δένδρων, κλπ) και κλάδεμα των δασικών δένδρων μέχρι ύψους τριών (3) μέτρων ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση των κλαδιών τους.

Με τους καθαρισμούς δεν επιδιώκεται η επίλυση του προβλήματος της συσσώρευσης της βιομάζας στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας, αλλά η προστασία γύρω από περιοχές υψηλού κινδύνου.

Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να προστατευθούν τα πάσης φύσεως κτίσματα, που βρίσκονται πλησίον ή εντός δασών και δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να γίνεται περιμετρικός καθαρισμός σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων και κλάδεμα όλων των δένδρων μέχρι ύψους τριών (3) μέτρων γύρω από τα κτίσματα, καθώς επίσης και καθαρισμός της στέγης και της υδρορροής τους.

Οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσκρούουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Στην καρδιά του Δεκεμβρίου 2007, αντιπρόσωποι από 191 χώρες συμμετείχαν στη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή σε μια προσπάθεια να ληφθούν μέτρα καταπολέμησης της μεγαλύτερης περιβαλλοντικής απειλής που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Οι κυβερνήσεις του κόσμου και ειδικά οι ανεπτυγμένες χώρες όφειλαν να καταλήξουν σε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την μετά-Κιότο εποχή, που θα προέβλεπε σημαντικές μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και θα έθετε τις βάσεις για μια κοινή παγκόσμια συμφωνία το έως το 2009.

Στον κατάλογο των συμμετεχόντων της Συνδιάσκεψης παρέλασαν εκατοντάδες Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεων, Υπουργοί, Υφυπουργοί, διπλωμάτες, επιστημονικό προσωπικό από όλο τον κόσμο. Σε αυτούς τους εκπροσώπους εμείς οι έλληνες είχαμε ακουμπήσει τις αγωνίες και φυσικά τις ελπίδες μας για το αύριο. Έως σήμερα δεν έχω καμμία πληροφόρηση για το ποιοι πήγαν, τι είπαν, τι ψήφισαν, τι αποφάσισαν και το τι αποκόμισαν από αυτή την παγκόσμια συνάντηση. Κανείς από την επίσημη πολιτεία δεν κάλεσε τους αγωνιούντες πολίτες αυτής της χώρας για το τι πρόκειται να εισηγηθεί. Εγώ καθώς και αρκετοί έλληνες πολίτες απλά έμαθαν πως πρόεδρος της ειδικής επιτροπής περιβάλλοντος της ελληνικής βουλής, ήταν ο βουλευτής Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν αμφισβητώ τις προθέσεις του βουλευτή, μα αμφισβητώ και απαιτώ αυτόν τον πολυπόθητο διάλογο με την κοινωνία πριν από τέτοια παγκόσμια συνάντηση.

Έτσι για την ιστορία σας αναφέρω δειλώσεις συμμετοχής άλλων χωρών. Η Αγκόλα είχε δηλώσει 19 μετέχοντες, η Αυστρία 31, η Βουλγαρία 9, η Πορτογαλία 45.

Επίσης για ιστορικούς και μόνο λόγους σας καταθέτω μικρή αναδρομή για το πώς βρεθήκαμε στο Μπαλί. Το 1992, οι περισσότερες χώρες του κόσμου συνυπέγραψαν την Συνθήκη Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), με σκοπό την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Δεκαπέντε χρόνια μετά, συνέρχεται στο Μπαλί της Ινδονησίας, από 3 έως 14 Δεκεμβρίου, η 13η “Συνδιάσκεψη των μελών στην UNFCC- COP13” και παράλληλα η 3η “Συνάντηση των μελών του Πρωτοκόλλου του Κιότο- MOP3”.

Η συνδιάσκεψη του Μπαλί ηρθε σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή. Οι αδιαμφισβήτητες επιστημονικές αποδείξεις από την Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (IPCC) συνηγορούν στην άμεση λήψη μέτρων, αν θέλαμε να αποφύγουμε τα χειρότερα.Σημειώστε εδώ όλα όσα πιθανά θα θέλατε να ξέρετε για τις διαπραγματεύσεις στο Μπαλί και την κατάσταση στη χώρα μας.

Κρίσιμα θέματα

Λιγοστεύει το χρονικό περιθώριο για να σώσουμε το κλίμα: στο Μπαλί έπρεπε να έχουν τεθείν οι βάσεις για μια φιλόδοξη παγκόσμια συμφωνία μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Το 2009 πρέπει να έχουμε στα χέρια μας μια παγκόσμια δέσμευση για δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Από τη συνδιάσκεψη του Μπαλί θα έπρεπει να βγει μια φιλόδοξη εντολή (mandate) και όχι απλά ένας οδικός χάρτης (roadmap) για τη λήψη συμφωνίας.

Ισχυρές περικοπές εκπομπών: Οι βιομηχανικές ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να δεσμευθούν ότι θα μειώσουν τις εκπομπές τους κατά τουλάχιστον 30% έως το 2020, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Οι λύσεις υπάρχουν ήδη και μέσα σε αυτές δεν περιλαμβάνεται η πυρηνική ενέργεια.

Οι αναπτυσόμενες οικονομίες πρέπει να συμμετέχουν: Oι μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις ανεπτυγμένες χώρες και να αναπτύξουν τις δικές τους ‘κλιματικές’ λύσεις.

STOP στην καταστροφή των δασών: Καμιά πολιτική δεν θα πετύχει αν συνεχιστεί η αποψίλωση των δασών, ιδιαίτερα στους τροπικούς. Η δασική προστασία πρέπει να γίνει προτεραιότητα.

Δίκαια κατανομή ευθυνών: Tα πλούσια κράτη πρέπει να βοηθήσουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και να χρηματοδοτήσουν επαρκώς προγράμματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ευθυνόμαστε για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, δεν μπορούμε να αμελούμε τους αδύνατους του πλανήτη.

Πλανητικό όραμα: Στο Μπαλί θα έπρεπε να υιοθετηθεί ένα κοινό παγκόσμιο όραμα, που θα αναφέρει με έμφαση ότι υπέρτατος σκοπός είναι ο περιορισμός της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2ο C, σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα’. Για να γίνει αυτό οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν κατά τουλάχιστον 60-80% μέχρι τα μέσα του αιώνα.

Όλοι σχεδόν οι ανεπτυγμένοι σε εισαγωγικά λαοί σχεδιάζουν το “αύριο” μέσα από το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων, τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας και τη μείωση της φτώχειας.

Το ίδιο σκεπτικό θα μπορούσε να σκεφθεί κανείς όταν σχεδιαζόταν η κατασκευή εργοστασίων στη Λάρυμνα, στην Αντίκυρα, στη Δραπετσώνα, στην Ελευσίνα, στον Ασπρόπυργο, στους Αγίους Αποστόλους, στα Λιόσια, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, στο Αμύνταιο και αύριο στο Γραμματικό και στην Κερατέα. Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Δεν είμαι αντίθετος στην ανάπτυξη. Απαιτώ όμως μία αναπτυξιακή λογική που έχει ως κέντρο βάρους τον άνθρωπο και την αξία της ζωής του.

Πως μπορώ να δεχτώ την ταμπέλα του ανεπτυγμένου, όταν σήμερα στο 2008, 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι – 980 εκατομμύρια παιδιά – δεν διαθέτουν πρόσβαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής;

Είναι τυχαίο πως στις Βρυξέλλες την 21η Νοεμβρίου 2007 o ΟΗΕ κήρυξε την έναρξη του Διεθνούς Έτους Υγιεινής;

Όχι αγαπητοί αναγνώστες διότι 2,6 δισεκατομμυρίων ανθρώπων δεν διαθέτουν πρόσβαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής. Διότι κάθε χρόνο το ακατάλληλο νερό, η έλλειψη εγκαταστάσεων αποχέτευσης και υγιεινής συντελούν στο θάνατο 1,5 εκατομμυρίων παιδιών.

Διότι αν συνεχιστεί η σημερινή τάση, το 2015 θα υπάρξουν 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι χωρίς βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής, με τα παιδιά να εξακολουθούν να πληρώνουν το τίμημα: Θάνατοι, απομάκρυνση από το σχολείο, ασθένειες, υποσιτισμός και φτώχεια. Η έλλειψη εγκαταστάσεων υγιεινής εκθέτει τις γυναίκες και τα κορίτσια στη βία, αφού αναγκάζονται να βγουν έξω από τα σπίτια τους μετά τη δύση του ηλίου και μάλιστα σε απομονωμένες περιοχές. Η υγιεινή ενισχύει την αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, ειδικότερα για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Τα σχολεία με αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις υγιεινής βοηθούν τα παιδιά και ιδιαίτερα τα κορίτσια που φτάνουν στην εφηβεία να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η κοινή λογική αποδέχεται τον ισχυρισμό πως οι βελτιωμένες εγκαταστάσεις υγιεινής θα μπορούσαν να μειώσουν τους θανάτους των μικρών παιδιών που συνδέονται με τη διάρροια, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30 τοις εκατό.

Αν σ’ αυτό προσθέσουμε την προώθηση της υγιεινής, όπως η διδασκαλία του σωστού πλυσίματος των χεριών, το ποσοστό των θανάτων θα μπορούσε να μειωθεί κατά δύο τρίτα. Θα συνέβαλε επίσης στην επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις χώρες όπου οι ανεπαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής αποτελούν μέγιστο παράγοντα απώλειας εργασίας και εκπαιδευτικών ωρών εξαιτίας των ασθενειών.

Με μία δεκάδα δισεκατομμυρίων δολαρίων μειώνεται στο μισό το ποσοστό των ανθρώπων που δε διαθέτουν πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής. Αναφέρω αβασάνιστα μια δεκάδα δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη σύγκριση πως το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το ένα τοις εκατό των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών του 2005. Είναι επίσης το ένα τρίτο της εκτιμώμενης παγκόσμιας δαπάνης σε εμφιαλωμένο νερό, ή περίπου όσα ξοδεύουν ετησίως οι Ευρωπαίοι πολίτες σε παγωτά.

Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες και οφείλουμε να τις αποδεχτούμε. Διαβάζοντας τα στοιχεία ένοιωσα κι εγώ μπουνιά στο στομάχι. Θεωρώ επίτευγμα για τον μέσο έλληνα να διαθέτει δεύτερο μπάνιο στο σπίτι του. Ακόμη και πρόσθετο W.C. Yπάρχουν βέβαια και οι σάουνες και τα jacuzzi, τα χρυσά πόμολα και οι γρανιτένιες επενδύσεις. Αυτά τα τελευταία τα αφήνω στην κρίση σας. Σχολιάζω και προτείνω να αφιερώσουμε κι εμείς τη νέα χρονιά, το 2008 στην παγκόσμια υγιεινή.

Μια απλή και ανέξοδη αφιέρωση. Αν γίνει προβληματισμός και σκέψη ακόμα καλύτερα για όλους.

Aς υποθέσουμε πως επιστρέφουμε από το κέντρο της Αθήνας και επιλέγουμε να κινηθούμε στον άξονα Λεωφ. Μεσογείων ή Λεωφ. Κηφισίας, με κατεύθυνση βορειοανατολικά.Δεύτερη υπόθεση είναι πως βρισκόμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο όπου η εξωτερική θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.Μόλις ο ταξιδευτής περάσει τη Λεωφ. Κατεχάκη αισθάνεται αμέσως δροσερό αεράκι και παύει σιγά αλλά σταθερά η αποπνικτική ατμόσφαιρα. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά;Περιβαλλοντικά προβλήματα συσχετιζόμενα σε αστικές περιοχές που παράγουν μεγάλα ποσά και πολλά είδη αποβλήτων είναι μερικά από τα πρόσφατα ερευνηθέντα θέματα. Στις μεγάλες πόλεις, που είναι ενεργειακά απαιτητικές μονάδες, ένας φαύλος κύκλος εγκαθίσταται επειδή τα θερμικά απόβλητα από τις κλιματιστικές μονάδες που χρησιμοποιούνται για να ψύξουν τα κτίρια ανεβάζουν τη θερμοκρασία της πόλης, η οποία τότε απαιτεί μεγαλύτερα ψυκτικά φορτία για τα κτίρια. Δυστυχώς, η σχεδόν παγκόσμια τάση στην κατασκευή των κτιρίων είναι να μην υπάρχει πρόβλεψη φυτεμένου δώματος. Βασισμένη στη συγκέντρωση του πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις, η συνήθης πρακτική για τις νεοδημιουργούμενες περιοχές οδηγεί σε μια χαρακτηριστική μείωση του πρασίνου, δημιουργία ισχυρών ηλιακών αντανακλάσεων, μείωση του παραγόμενου οξυγόνου και κατανάλωση διοξειδίου του άνθρακα. Κύριο χαρακτηριστικό των παραπάνω είναι η δημιουργία ενός ασφυκτικού κλίματος στις μεγάλες πόλεις, κυρίως το καλοκαίρι, με την αύξηση της θερμοκρασίας και την εμφάνιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.Είναι γενικά γνωστό ότι με την εξάτμιση (evapotranspiration) μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας μπορούν να μετατραπούν σε λανθάνον φορτίο, το οποίο εμποδίζει την αύξηση της θερμοκρασίας. Ένας τρόπος για να αυξηθεί η εξατμιζόμενη επιφανειακή περιοχή των μεγάλων πόλεων είναι να καλυφθούν οι οροφές των κτιρίων με καλλιεργήσιμο πράσινο. Η πράσινη κάλυψη πάνω από ένα κτίριο έχει ψυκτικό αποτέλεσμα στα περίχωρα και επίσης μειώνει το ψυκτικό φορτίο για το εσωτερικό των κτιρίων. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που ερευνούν τη θερμική συμπεριφορά του τελευταίου ορόφου ενός κτιρίου, εξαιτίας της κάλυψής του με φυτεμένο πράσινο, με σκοπό να εκτιμηθεί η επίδραση ενός φυτεμένου δώματος.Η εφαρμογή της ιδέας του φυτεμένου δώματος σε ευρεία κλίμακα, εξυπηρετεί τη βελτίωση της αποπνικτικής ατμόσφαιρας, λειτουργώντας ως βάση για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα με αντίστοιχη παραγωγή οξυγόνου. Παράλληλα, εξαιτίας της ενεργειακής απορρόφησης με την παραπάνω διαδικασία και τη δημιουργία υδρατμών, μειώνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η θερμοκρασία στην περιοχή της φύτευσης. Η διαρκής ηλιακή ακτινοβολία και η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι οι κύριες αιτίες της μεγάλης ζήτησης για ψυκτικά φορτία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αφού παρουσιάζεται έντονη διείσδυση από την οροφή των κτιρίων.Σε αντίθεση, η δημιουργία πράσινων οροφών επηρεάζει σημαντικά τη μείωση των φορτίων αυτών και κυρίως τις ώρες αιχμής, με αποτέλεσμα η εξοικονόμηση να φτάσει στο 30-35% των φορτίων της οροφής του τελευταίου ορόφου.Μετά την παραμετρική μελέτη βγαίνει το συμπέρασμα ότι, πέρα από αισθητική, περιβαλλοντική και οποιαδήποτε άλλη θετική επίδραση, η τοποθέτηση φυτεμένου δώματος είναι επίσης σημαντική λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των καλοκαιρινών περιβαλλοντικών φορτίων.Η εξοικονόμηση ενέργειας προσδιορίζεται περίπου στο 30-35% των φορτίων της οροφής και κατά ένα μέσο ποσοστό 20-25% των φορτίων του εδάφους.

Kαθώς η βλάστηση αποτελεί σημαντικό μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μεγάλων αστικών κέντρων, η επαναπροσέγγιση της φύσης αναδεικνύεται πλέον σε ανάγκη για τους κατοίκους τους. Tα φυτεμένα δώματα αποτελούν έναν έμμεσο τρόπο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Aν μέχρι πριν από μερικά χρόνια η κατασκευή ενός φυτεμένου δώματος αποτελούσε πολυτέλεια και ίσως επίδειξη πλούτου, σήμερα αρχίζει να αναδεικνύεται σε ένα βασικό στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις μεγάλες πόλεις. Oι ακάλυπτοι χώροι έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και το φυσικό περιβάλλον έχει σχεδόν εκδιωχθεί, με αποτέλεσμα οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις να μη συμβαδίζουν με κανένα οικοσύστημα και να ασφυκτιούν από την έλλειψη πράσινου. Σήμερα το πράσινο στα δώματα των ελληνικών κτιρίων είναι η εξαίρεση. Mε σχετικά μικρή έως ασήμαντη επιβάρυνση στο συνολικό προϋπολογισμό ενός κτιρίου το φυτεμένο δώμα μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, πολύ μεγαλύτερα του κόστους του. H συμβολή του δεν περιορίζεται μόνο στην ευχάριστη αίσθηση της παρουσίας ενός φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και στη βελτίωση του κλίματος της πόλης, στον εμπλουτισμό του αέρα με οξυγόνο και τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, στη θερμική προστασία και στο δροσισμό της κατοικίας, καθώς και στην προστασία της από την έντονη καλοκαιρινή ηλιακή ακτινοβολία και την υπερθέρμανση.

Η ιστορία των Ταρατσόκηπων

Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ ΙΙ (600-562 π.Χ.) κατασκεύασε τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας. Οι κήποι αυτοί θεωρήθηκαν ένα από τα Επτά Θαύματα του αρχαίου κόσμου. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, λέγεται ότι κάλυπταν μια έκταση 1-1,5 εκταρίου (μετατροπή σε στέμματα) κτισμένοι σε αναβαθμίδες, οι οποίες είχαν 3,5 μ. πλάτος και 5 μ. ύψος και αποτελούσαν μια κυρτή κατασκευή (καμάρα) μεγαλύτερη από 20 μ. ύψος. Η ταράτσα, που είναι το βασικό στοιχείο όλων των σπιτιών σε χώρες με χαμηλή βροχόπτωση και ήπιους χειμώνες, ήταν πιθανόν πάντοτε η αποθήκη για φυτά σε γλάστρες. Αυτό είχε τη μορφή πυραμίδας με πατήματα σε ένα κυκλικό σχέδιο κατασκευασμένο με λευκό μάρμαρο και είχε πέντε ταράτσες φυτεμένες με δέντρα. Στην κορυφή του είχε ένα χάλκινο άγαλμα του αυτοκράτορα. Έχει καταγραφεί ότι και ο Ιουστινιανός είχε εξώστες με φυτά περί το 500 μ.Χ. Η Αναγέννηση έφερε ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για τους οροφόκηπους, το οποίο επηρεάστηκε ίσως από την αναζωογόνηση του κλασικού πολιτισμού και της μόδας για την εισαγωγή φυτών. Περί το 1400 ο Cosimo de Medici έκτισε έναν οροφόκηπο στη βίλα του κοντά στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Η μόδα επεκτάθηκε βόρεια. Στη Γερμανία ο Καρδινάλιος Johann van Lamberg (1689-1712) κατασκεύασε οροφόκηπους στην κατοικία του. Οι δημιουργίες παρέμειναν αργές μέχρι το 19ο αιώνα όταν ο Carl Rabbitz (1825-91), ένας εξέχων κατασκευαστής, παρουσίασε στο Παρίσι, στην Παγκόσμια Έκθεση του 1867, ένα μοντέλο του οροφόκηπου που είχε στο σπίτι του στο Βερολίνο. Εδώ για πρώτη φορά παρουσιάζεται ένας οροφόκηπος σε αστικό σπίτι της βόρειας Ευρώπης, σε μια περιοχή με κρύους χειμώνες και υψηλή βροχόπτωση. Η επίπεδη οροφή ήταν στεγανή στο νερό χάρη σε πατέντα του Rabbitz με βουλκανισμένη άσφαλτο. Στη Γερμανία περί το 1890 οι αγροικίες καλύπτονταν για λόγους πυροπροστασίας με μια στρώση φυτοχώματος πάνω στην οποία φύτρωναν διάφορα φυτά.Στην Ελλάδα σήμερα κατασκευάζονται σπίτια και ιδιαίτερα κτίρια με οροφόκηπους για διάφορους λόγους. Παραμένει μικρό το ποσοστό σε σχέση με την τυποποιημένη κατασκευή κτιρίων και σπιτιών.Ευχή μας είναι αυτό το μικρό ποσοστό των οροφόκηπων να γίνει μεγάλο, τεράστιο πράσινο…